امروز شنبه 01 مهر 1402

آزمایش روابط متقابل اشخاص و جامعه سنجی

0

هدف این آزمایش عبارت است از مطالعه روابط متقابل اشخاص و تعیین درجه پذیرش افراد در یک گروه. این آزمایش جزو آزمایشهای روان­شناسی اجتماعی است. نتایج بدست آمده روابط متقابل اشخاص و میزان درجه پذیرش هر فرد را در گروه مربوطه نشان خواهد داد.

آزمونهای جامعه سنجی توسط مورنو، پزشک و فیلسوف