امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

آزمون خودشناسی فروید

0

برای انجام این آزمون فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر به صورت همزمان برای شما پیش می آید.

1- تلفن زنگ می زند.

2- بچه تان گریه می کند.

3- یک نفر زنگ درب خانه را می زند و صدایتان می کند.

4- لباس ها را بیرون روی طناب پهن کرده اید و باران می گیرد.

5- شیر آب را در آشپز خانه باز گذاشته اید و آب در حال سر ریز شدن است.

حالا با این وضعیت، شما به ترتیب کدام کارها را انجام می دهید، یعنی از شماره 1 تا 5 را با چه اولویت بندی انجام می دهید؟

هر یک از پنج مورد بالا نشان دهنده یکی از جنبه های زندگی شماست و ترتیب انتخاب های شما نشان دهنده اولویت های ذهن شما در زندگی است.

1- زنگ تلفن، نشانه شغل و کار شماست.

2- گریه بچه، نشان دهنده خانواده است.

3- زنگ درب خانه، نشان دهنده دوستان شماست.

4- لباس ها، نشان دهنده پول است.

5- سر رفتن آب، نشان دهنده میل جنسی است.