امروز سه شنبه 04 مهر 1402

آزمون احساس خواهی مارون زاکرمن

0

هدف از انجام این آزمون سنجش میزان احساس خواهی افراد می باشد. در بین انسانها از نظر میزان هیجان خواهی تفاوتهای بسیاری وجود دارد. طبق نظر زاکرمن هیجان خواهی صفتی است که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربه های متنوع، جدید و پیچیده و تمایل به خطر جویی می باشد. به طوری که مارون زاکرمن با ارائه شاخصهای قانع کننده نشان می دهد که عوامل ارثی در تعیین ویژگی هیجان خواهی نقش مهمی دارند، بنابراین والدینی که هیجان خواهی دارند به احتمال خیلی زیاد فرزندان هیجان خواه خواهند داشت. ضمناً هیجان خواهی در نتیجه سن تغییر می کند.

زاکرمن به مردم پیشنهاد می کند برای برخی انتخابها در زندگی همچون انتخاب شغل،انتخاب همسر و...،سبک زندگی و بعد شخصیتی احساس خواهی خود را در نظر بگیرند. مثلاً مردی که احساس خواهی شدید دارد هرگز نباید با زنی که در قطب مخالف این مقیاس قرار می گیرد ازدواج کند.

معرفی آزمون

زاکرمن یک پرسشنامه 40 ماده ای به نام مقیاس احساس خواهی (SSS) ساخته است. در جریان ساخت این آزمون، او آن را روی اشخاص بسیاری که رفتارشان با تعریفی که از هیجان خواهی مطابقت داشت اجرا کرده است. این افراد کسانی بودند که برای آزمایشهای روان شناختی که آنان را در معرض تجربه های جدید قرار می داد، داوطلب شده بودند کسانی که شغلشان با خطر جسمانی توأم بود (نظیر افسران پلیس و رانندگان) و کسانی که تجربه مصرف موادمخدر و تجربه های متنوع جنسی داشتند. نمره های این آزمودنیها با نمره های اشخاصی که به طور عمومی و از روی اراده از این نوع فعالیتها اجتناب می کردند، مقایسه شدند، کسانی که اقدام به فعالیتهای غیرعادی و خطرناک می کردند در آزمون SSS نمره بالایی بدست آوردند و افرادی که فعالیتهای آرامتر و کم حادثه را ترجیح می دادند، در این آزمون نمره پایینی داشتند. برای صفت کلی احساس خواهی چهار عامل یا مؤلفه تعیین شده است که هر یک 10 سوال را شامل می شود، این عوامل عبارتند از:

1- هیجان خواهی شدید و ماجراجویانه: تمایل به درگیر شدن در فعالیت های جسمانی که شامل عناصری از سرعت، خطر، تازگی و گریز از حادثه است (مانند چتربازی یا غواصی).

2- تجربه خواهی: جستجو برای تجربه های جدید از طریق مسافرت، موسیقی، هنر، شیوه زندگی خودانگیخته و ناهمرنگی با وجود تشابهی که مردم به آنها گرایش دارند.

3- عدم بازداری: نیاز به جستجوی رهایی در فعالیت های اجتماعی بازداری نشده یا توسل به الکل یا بدون آن.

4- حساسیت به کسالت: اجتناب از تجربه تکراری، کار عادی یا یکنواخت یا اشخاص قابل پیش بینی، و در صورت قرار گرفتن اجباری در معرض چنین تجربه هایی، واکنش عدم رضایت بیقرارانه نشان دادن.

اجرای آزمایش

برگه سوالات آزمون در اختیار فرد قرار گرفته و آزماینده دستورالعمل زیر را می خواند: برای هریک از سوالات زیر دو انتخاب پیشنهاد شده است، A و B. هر دو را به دقت بخوانید و حرف مربوط به آنچه با ویژگیهای شما بهتر سازگاری دارد را در پاسخنامه درج نمایید.

نمره گذاری

برای تعیین نمره در هر یک از مقیاس های فرعی، تعداد پاسخ هایی را که با پاسخ های مندرج در پیوست (کلید مقیاس) مطابقت می کند، جمع می زنیم. پس از محاسبه نمره هر یک از مقیاس های فرعی، باید جمع کل نمرات را بدست آورده تا نتیجه کلی آزمودنی در مقیاس احساس خواهی زاکرمن معلوم شود. در انتها با استفاده از جدول نرم، نتیجه آزمودنی در هر یک از چهار مقیاس فرعی و همچنین کل نمره احساس خواهی به درصد تبدیل می گردد.

آزمون

در هریک از موارد زیر دو جواب پیشنهاد شده است، جواب «A» و جواب «B».لطفاً در پاسخنامه، پاسخی را مشخص کنید که توصیف کننده تمایل یا احساس شما باشد. در بعضی موارد ممکن است هر دو پاسخ، توصیف کننده تمایل یا احساس شما باشند، در این صورت پاسخی را انتخاب کنید که تمایل و احساس شما را «بهتر توصیف» می کند. در بعضی موارد ممکن است شما هیچیک از دو پاسخ را دوست نداشته باشید، در این صورت پاسخی را که کمتر از آن بیزار هستید انتخاب کنید. هیچ سؤالی را بی پاسخ نگذارید. لطفاًبا خود صادق باشید و ارزیابی صادقانه ای از خود ارائه دهید.

1- A: جشنهایی را دوست دارم که مردم سخت سرگرم شوند و هیچ چیزی را ملاحظه نکنند.

B: جشنهایی را دوست دارم که مردم راحت باشند و در مباحث خوب درگیر شوند.

2- A: فیلمهایی وجود دارد که می خواهم دو یا حتی سه بار آنها را ببینم.

B: فیلمی را که قبلاً دیده ام، دیگر نمی توانم دوباره تماشا کنم.

3- A: دوست داشتم کوهنورد می شدم.

B: نمی توانم بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنوردی به خطر می اندازند.

4 - A: از هر نوع بوی بدن بدم می آید.

B: برخی از بوهای بدن را دوست دارم.

5 - A: از این که هر روز قیافه های یکسانی ببینم کسل می شوم.

B: از دیدن قیافه های آشنا و عادی خوشحال می شوم.

6- A: دوست دارم در شهرها یا در مناطق نا آشنا به تنهایی بگردم، حتی اگر امکان گم شدن وجود داشته باشد.

B: برای دیدن یک محیط نا آشنا، ترجیح می دهم با یک راهنما همراه باشم.

7- A: افرادی را که فقط برای شوک وارد کردن به دیگران یا ناراحت کردن آنها حرف می زنند، دوست ندارم.

B: پیش بینی آنچه دیگران می خواهند بگویند یا انجام دهند، برای من کسل کننده است.

8– A: معمولاً از فیلم یا نمایشی که بتوانم از پیش پایان آن را حدس بزنم لذت نمی برم.

B: می توانم فیلم یا نمایشی را تماشا کنم که پایان آن قابل حدس زدن باشد.

9– A: تا به حال حشیش کشیده ام یا دوست دارم بکشم.

B: هرگز حاضر نیستم حشیش بکشم.

10- A: دوست ندارم هر ماده ای را که اثرات عجیب یا خطرناکی دارد تجربه کنم

B: دوست دارم برخی مواد توهم زا را تجربه کنم.

11- A: افراد منطقی از کارهای خطرناک دوری می جویند.

B: گاهی دوست دارم به کارهای کمی خطرناک دست بزنم.

12- A: از کسانی که هر روز دوست عوض می کنند خوشم نمی آید.

B: کسانی را که هر روز دوست عوض می کنند دوست دارم.

13- A: متوجه شده ام که محرکها مرا ناراحت می کنند.

B: دوست دارم محرکهای تازه ای تجربه کنم (مثلاً تریاک بکشم).

14- A: وقتی به رستوران می روم، دوست دارم غذاهایی بخورم که هرگز نخورده ام.

B: غذایی را سفارش می دهم که می شناسم تا پشیمان نشوم.

15- A: دوست دارم بازی افراد تازه کار یا عکسهای مسافرت را تماشا کنم.

B: نگاه کردن به بازی افراد تازه کار یا عکسهای مسافرت مرا کسل می کنند.

16- A: دوست دارم اسکی روی آب یاد بگیرم.

B: دوست ندارم اسکی روی آب یاد بگیرم.

17- A: دوست دارم موج سواری یاد بگیرم.

B: دوست ندارم موج سواری یاد بگیرم.

18- A: دوست دارم به مسافرت بروم بدون آنکه قبلاً مسیر را تعیین کنم یا تقویم داشته باشم.

B: وقتی به مسافرت می روم، دوست دارم مسیر و زمان را به دقت تعیین کنم.

19- A: ترجیح می دهم دوستان بسیار عادی داشته باشم.

B: دوست دارم دوستان بسیار سرشناس داشته باشم، مثل خوانندگان یا نوازندگان.

20- A: دوست ندارم خلبانی یاد بگیرم.

B: دوست دارم خلبانی یاد بگیرم.

21- A: دوست دارم در روی آب شنا کنم.

B: دوست دارم به عمق آب شیرجه بروم.

22- A: دوست دارم حرفهای افراد همجنس باز را گوش دهم.

B: از هر فرد همجنس باز فرار می کنم.

23- A: دوست دارم سقوط با چتر نجات را تجربه کنم.

B: سقوط از هواپیما را دوست ندارم، چه با چتر نجات چه با وسیله دیگر.

24- A: دوستانی را ترجیح می دهم که اصلاً قابل پیش بینی نیستند.

B: دوستانی را ترجیح می دهم که قابل اعتماد هستند و رفتارشان قابل پیش بینی است.

25- A: علاقه ندارم که تنها برای سرگرمی، هر چیزی را تجربه کنم.

B: دوست دارم تجربه ها و هیجانهای تازه ای داشته باشم، حتی اگر کمی ترسناک، غیرعادی یا غیرقانونی باشند.

26- A: هنر واقعی را در وضوح، تقارن شکلها و هماهنگی رنگها می دانم.

B: زیبایی را در استفاده از رنگهای تند، برای ایجاد شکلهای نامنظم می دانم.

27- A: دوست دارم اوقات فراغت خود را در اطراف خانه بگذرانم

B: این که مدت زیادی در اطراف خانه بمانم، خسته می شوم.

28- A: شیرجه رفتن در آب را خیلی دوست دارم.

B: از شیرجه رفتن در آب هیچ لذتی نمی برم.

29- A: دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهر بسیار جذابی دارند.

B: دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهرشان مثل خودم است.

30- A: معتقد هستم که باید در عروسیها و جشنها نیز به اندازه معقول شادی کرد.

B: باید در عروسیها و جشنها رودربایستی را کنار گذاشت و حسابی لذت برد.

31- A: بدترین نقص اجتماعی بی ادبی است.

B: بدترین نقص اجتماعی کسل بودن است.

32- A: هر فرد باید، پیش از ازدواج، بارها مصاحبت با جنس مخالف را تجربه کند.

B: دو نفری که با هم ازدواج می کنند باید اولین باری باشد که با جنس مخالف روبرو می شوند.

33- A: حتی اگر پول هم داشتم، با افرادی که قمار می کنند، تریاک می کشند و بی خیال هستند رفت و آمد نمی کردم.

B: دوست دارم با کسانی که قمار می کنند، تریاک می کشند و بی خیال هستند، همراه باشم.

34- A: افراد سرزنده و شوخ را دوست دارم. هرچند که گاهی به دیگران توهین می کنند.

B: از کسانی که دیگران را مسخره می کنند نفرت دارم.

35- A: دوست ندارم به فیلمهای خلاف عفت عمومی نگاه کنم.

B: مشاهده فیلمهای غیراخلاقی برایم جالب است.

36- A: دوست دارم چیزهایی بخورم یا بنوشم که آگاهی مرا تغییر می دهند.

B: از کسانی که بدنبال مشروب یا مواد مخدر می روند دوری می جویم.

37- A: مردم باید طبق هنجارهای حاکم بر اجتماع لباس بپوشند.

B: مردم باید به شیوه متمایز لباس بپوشند، حتی اگر پیامد ناگوار داشته باشد.

38- A: به نظر من، دورتر از ساحل شنا کردن احمقانه است.

B: دوست دارم شنا بلد باشم و تا دور دورها شنا کنم.

39- A: افراد کند و کسل کننده حوصله ام را سر می برند.

B: با هر کسی که ملاقات می کنم چیز تازه ای در او تشخیص می دهم.

40- A: به هنگام کوهنوردی، عبور از مسیرهای ناشناخته را جایز نمی دانم.

B: به هنگام کوهنوردی، دوست دارم مسیرهای تازه کشف کنم.

کلید مقیاس 40 سؤالی احساس خواهی مارون زاکرمن

هیجان خواهی شدید

تجربه خواهی

عدم بازداری

حساسیت به کسالت

3- A

4- B

1- A

2- B

11- B

6- A

12- B

5- A

16- A

9- A

13- B

7- B

17- A

10- B

25- B

8- A

20- B

14- A

29- A

15- B

21- B

18- A

30- B

24- A

23- A

19- B

32- A

27- B

28- A

22- A

33- B

31- B

38- B

26- B

35- B

34- A

40- B

37- B

36- A

39- A

منابع

شولتز. دوان، شولتز. سیدنی الن (1994)، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، نشر ویرایش، چاپ چهارم (1381).

گنجی، حمزه (1390): ارزشیابی شخصیت، نشر ساوالان، چاپ ششم، ویرایش دوم.