امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

بررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات آزمونهای فراگیر رشته روانشناسی

0

جلیل یونسی، به راهنمایی:دکتر علی دلاور؛ استاد مشاور: دکتر محمدرضا فلسفی نژاد،استاد داور: دکتر نورعلی فرخی

پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشگاه علامه طباطبایی 1386

کلید واژه ها: ,CTT,IRT,TESTFACT,BILOG-MG,آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف پژوهش حاضربررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات آزمون فراگیر رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385 بوده است.جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن بر طبق نظریه کلاسیک اندازه گیری،ضریب دشواری،ضریب تمییز،روش لوپ،ضریب پایایی آزمون،واریانس سوالات،و فراوانی گزینه های انحرافی محاسبه شد.جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن بر طبق نظریه IRT ابتدا مفروضه های تک بعدی بودن و استقلال موضعی بررسی گردید.در این تحقیق جهت تعیین تک بعدی بودن آزمونها کلیه آزمونهای روانشناسی با برنامه TESTFACT مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند.نتایج تجزیه و تحلیل آزمونهای مذکور نشان داد که کلیه آزمونها تک بعدی هستند و در نتیجه در تمامی آزمونهای مذکور مفروضه استقلال موضعی نیز برقرار است.سپس برازش مدل-داده ها از طریق نرم افزار BILOG-MG مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پارامترهای برآورده شدهُ سوال (دشواری، تشخیص و حدس) و توانایی آزمودنی ها استخراج گردید.

تحلیل گزینه های انحرافی نشان می دهد که گزینه های انحرافی تمامی سوالات در همه آزمونها هم احتمال نیستند و عملکرد معیوبی داشته اند.نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از این است که آزمونهای ادبیات فارسی،روانشناسی و جامعه شناسی مدل دو پارامتری نسبت به مدل سه پارامتری برازش بهتری با مجموعه داده های آزمون دارد.

با توجه به اینکه میانگین تمامی آزمونها در پایین نمره ملاک قرارگرفته است،اما به نظر میرسد که مشکلات در دروس زبان انگلیسی و فلسفه بیشتر بوده و این دو آزمون در شکست تحصیلی آزمودنیها بیشتر تاثیر داشته است.