امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

مقایسه شخصیت دستیاران روانپزشکی با دستیاران رشته‌های پزشکی با آزمون mmpi

0
زهرا جزایری. پایان نامه (کارشناسی ارشد)--دانشگاه شیراز.
وضعیت پایان نامه: در حال اجرا

مقایسه شخصیت دستیاران روانپزشکی با دستیاران سایر رشته‌های پزشکی توسط پرسشنامه چندجنبه‌ای شخصیتی مینه سوتا و آزمون رورشاخ/زهرا جزایری.

کلید واژه: روانپزشکی / دستیاران / پرسشنامه / مینه سوتا / رورشاخ /

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی و شناخت جنبه‌های گوناگون شخصیت دستیاران روانپزشکی و مقایسه آنها با دستیاران سایر رشته‌های پزشکی بود. به این منظور 12 نفر از دستیاران روانپزشکی در بیمارستان حافظ و انستیتو اعصاب و روانپزشکی شیراز و 12 نفر از دستیاران سایر رشته‌های پزشکی (پوست، جراحی، اطفال داخلی، پزشک خانواده و زنان) از بیمارستان‌های شیراز، حافظ، سعدی، نمازی، آزمون‌های رورشاخ و ام.ام.پی.آی داده شد. برای انتخاب دستیاران روانپزشکی، بعلت کمی تعداد، تقریبا” تمامی آنها انتخاب شدند. برای انتخاب دستیاران غیرروانپزشکی، از هر بخش دو نفر بطور تصادفی انتخاب شدند. اجرا و نمره‌گذاری آزمون رورشاخ براساس دستورالعمل راپاپورت بود. برای بررسی نتایج مربوط به دو آزمون رورشاخ وام.ام.پی.آی از دو متد آماری مربع کای و تست تی استفاده شد. بررسی معیارهای آزمون رورشاخ توسط متد آماری مربع کای نشان داد که در پاسخهای حیوانی، انسانی، آناتومی شیئی از میان محتوای پاسخها، و پاسخهای کلی و جزئی، رنگ، حرکت، فرم قابل قبول، پاسخهای رایج و پاسخهای ابتکاری اختلاف معنی‌داری بین نسبت‌های بدست آمده در دو گروه وجود نداشت. در مورد پاسخهای گیاه، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه بدست آمد. بدین معنی که دستیاران روانپزشکی نسبت بیشتری پاسخهای گیاه نشان دادند. تست تی نشان می‌دهد که بین میانگین تعداد کل پاسخها در دستیاران روانپزشکی و دستیاران غیرروانپزشکی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. برای بررسی نتایج مربوط به آزمون ام.ام.پی.آی از متد آماری تست تی استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داده که بین میانگین تعداد پاسخها در تمامی میزان‌های این آزمون بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در مجموع بررسی نتایج حاصل نشان داد که ساختمان کلی شخصیت دستیاران پزشکی موید هوش بالا، خلاقیت و ابتکار، قدرت سازگاری با محیط و توانائی برقراری روابط متقابل فردی است. در ضمن این خصوصیات در دستیاران روانپزشکی تا حدودی محسوس‌تر است و به استناد یافته‌های این پژوهش هیچگونه ناهنجاری در ساخت شخصیتی افراد مورد مطالعه این تحقیق وجود نداشت و هر دو گروه از لحاظ جنبه‌های گوناگون شخصیت سالم و طبیعی بودند.