امروز سه شنبه 04 مهر 1402

کاربرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم یافته

0

رحمانی فاتح*,صالحی مهدی        

تعیین ویژگیهای مبتلایان به اختلال اضطراب تعمیم یافته (GAD) بر اساس شاخصهای تفصیلی و سایر شاخصهای آزمون رورشاخ (در سیستم جامع اکسنر، 2003) هدف پژوهش حاضر بود تا امکان تشخیص GAD بر مبنای نتایج آزمون اخیر فراهم شود. بدین منظور، 30 بیمار واجد اختلال اضطراب تعمیم یافته و 30 فرد فاقد این اختلال، با استفاده از مصاحبه بالینی و فهرست نشانه های اضطراب تعمیم یافته در DSM-IV، انتخاب شدند و پس از آن، آزمون رورشاخ به اجرا در آمد. نتایج دو گروه در آزمون رورشاخ با استفاده از تحلیل نیمرخ و تحلیل واریانس چند متغیری مقایسه شد. نتایج به دست آمده امکان دستیابی به یک شاخص کلی با عنوان شاخص اضطراب (ANXI) را فراهم کرد

کلید واژه: رورشاخ، اختلال اضطراب تعمیم یافته،