امروز سه شنبه 04 مهر 1402

مقایسه میزان فشار روانی و رابطه آنها با ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان مدارس ابتدایی

0

بررسی و مقایسه میزان فشار روانی (استرس)منابع فشار روانی و رابطه آنها با ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان مدارس ابتدایی عادی و استثنائی شهرستان اصفهان

نام و نام خانوادگی: حسنعلی مشهدی

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

تاریخ دفاع: 26/4/79 مقطع: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

استاد راهنما: دکتر مختار ملک پور  ، استاد مشاور: دکتر حسین مولوی

این پژوهش به بررسی و مقایسه میزان فشار روانی، منابع ایجاد کننده فشار روانی و ارتباط آنها با ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان دبستانهای عادی و استثنائی شهرستان اصفهان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دبستانهای عادی و استثنائی بوده است که تعداد 150 نفر از معلمان دبستانهای عادی و استثنائی به طور تصادفی (از هر جامعه 75 نفر) انتخاب گردیدند.

جهت سنجش و مقایسه فشار روانی از پرسشنامه نشانه‏های فشار روانی کوپر (1983) استفاده گردید و برای تشخیص و شناسایی منابع و عوامل فشار زای آموزشگاهی وعوامل مرتبط با مدرسه از پرسشنامه کریاکو و ساتکلیف (1978) استفاده شد و برای سنجش منابع فشار زای اجتماعی از فهرست عوامل و وقایع استرس آفرینی هلمز و راهه استفاده گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس چندگانه و آزمون Z استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین میزان فشار روانی در معلمان دبستانهای عادی و استثنائی تفاوت وجود ندارد ولی این فرضیه که در بین منابع فشار زای شغلی (آموزشگاهی) و اجتماعی با میزان فشار روانی در معلمان عادی و استثنائی رابطه وجود دارد مورد تأیید قرار گرفت و عوامل و منابع فشار زای معلمان در 8 مقوله کلی طبقه‏بندی گردیدند. لازم به ذکر است که پژوهش ذکر شده دارای چهار فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی بوده است.