امروز سه شنبه 04 مهر 1402

رابطه ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی در زنان و مردان

0

عنوان فارسی: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی در زنان و مردان شهر مشهد 1382

تاریخ انتشار: اردیبهشت 1383

سمینار: کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران _نخستین

مولف (مولفین): آزیتا کشاورز کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی , طاهره علوی روانسنجی

محل دستیابی: دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانواده

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی در زنان و مردان شهر مشهد می پردازد.خانواده یک واحد اجتماعی است و با یک رشته وظایف تکاملی روبرو است،این وظایف در امتداد پارامترهایی ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر تغییر می کنند،اما ریشه های آنها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.افراد دارای ویژگی هایشخصیتی متفاوت بوده و با وجود تفاوت های فردی یک خانواده را تشکیل می دهند تا به آرامش و تکامل برسند،اما می بینیم که همه روزه به آمار طلاق افزوده می شود،به این دلیل پژوهشگران بر ان شدند که ویژگی های شخصیتی متفاوتی بررسی کنند،در این مقاله بر انیم که ارتباط آن را با سازگاری زناشویی بررسی کنیم.به این صورت می توان راهکارهاییبه منظور استحکام خانواده ارائه داد. روش: جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل زنان متاهل شهر مشهد است که از بین آنان 100نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های سازگاری زناشویی (D.A.S) و آیزنگ است.پرسشنامه سازگاری زناشویی از خرده مقیاس های رضایت دو نفری،همبستگی دو نفری،توافق دو نفری،ابزار محبت تشکیل شده است که اعتبار و روایی آن به ترتیب برابر94/0 و 81/0 است،که نشانگر اعتبار و روایی بالای پرسشنامه است.قدرت تمیز دادن زوج های متاهل و مطلقه را در هر سوال برای گروه های شناخته شده در 32 سوال نشان داده است.همچنین پرسشنامه آیزنگ که از چهار خرده مقیاس نوروتیک،برونگرایی،سایکوتیک و دروغگویی با اعتبار و روایی 85/0 و 56/78 تشکیل شده است.دراین پژوهش پنج فرضیه بر اساس رابطه سازگاری زناشویی با هر یک از خرده مقیاس های کلآیزنگ شکل گرفته که با استفاده از همبستگی پیرسون این روابط اندازه گیری شد. نتایج: پژوهش نشان داد همبستگی بین خرده مقیاس های نوروتیک،برونگرایی،درونگرایی،سایکوتیکو دروغگویی با خرده مقیاس های سازگاری زناشویی شامل:رضایت دو نفری،همبستگی دو نفری،توافق دو نفری و ابراز محبت،در سطح a=0/5 معنادار شد و فرضیه ها،تایید شدند. بحث: نتایج بدست آمده از رابطه بین سازگاری زناشویی با ویژگی های شخصیتی با پژوهش هوشیار (1382)و قاسمی و قهاری(1379)همخوان و حاکی از ارتباط قوی بین ویژگی های شخصیتی وسازگاری زناشویی است.این تحقیق می تواند در جهت سالم سازی روابط زناشویی و بهبود ساختار خانواده گام موثری بر دارد.