امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

پرسشنامه رفتار خصمانه

0

آیا رفتار شما خصمانه است؟

پرسشنامه ای را که در زیر آمده دکتر ریچارد پارلور تهیه و تدوین کرده است. دکتر پارلور در زمینه ی رفتارهای پرخاشگرانه مطالب فراوانی به رشته ی تحریر درآورده است. با تکمیل این پرسشنامه می توانید امکان بروز رفتارهای خصمانه درخودتان را اندازه گیری کنید.

توضیحات:

دکتر پارلور به این نتیجه رسید که اقدامات مخرب بسیار عمومیت دارد. او معتقد است هرکس آستانه ی تحمل مشخصی دارد و اگر فشار از این حد بیشتر شود، فرد رفتار مخرب از خود نشان می دهد.
آیا روان شناس ها می توانند بروز خشم در یک خانواده را پیش بینی کنند؟ دکتر ماناهن معتقد است که نمی توان بروز خشم در خانواده ها را به دقت پیش بینی کرد. با این حال او می گوید ویژگی هایی وجود دارد که بر اساس آنها می توان تخمین زد که مردی زنش را کتک می زند یا نه. آیا مرد در خانواده ی پدری اش با خشونت و رفتارهای خصمانه رو به رو بوده است؟ آیا دوستان همسالش رفتارهای خصمانه داشته اند؟ آیا مدتی طولانی بی کار بوده است؟

پرسشنامه رفتار خصمانه حاوی 10 سوال است که مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ صحیح می باشد.لطفا هر یک از سوالات را  با دقت مطالعه نموده، سپس یکی از پاسخ‌های ارائه شده در زیر هر سؤال را انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.


1 بدون دلیل ناراحت می شوم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب
2 برای بهبود کارم تلاش کافی نمی کنم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب
3 اگر کسی سرم داد بزند، متقابلاً بر سرش فریاد می کشم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب
4 من اغلب از مواد مخدر استفاده می کنم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب
5 من رفتاری غریزی دارم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب
6 وقتی دیگران به من توهینی می کنند، آنها را نمی بخشم و موضوع را به راحتی فراموش نمی کنم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب
7 وقتی عصبانی هستم در را به هم می کوبم یا اجسام را می شکنم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب
8 برای اینکه عصبانیت خود را تخلیه کنم فعالیت ورزشی می کنم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب
9 اگر کسی مرا ناراحت کند به سرعت او را سر جای خودش می نشانم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب
10 پس از آنکه خشمگین شدم، از اینکه اختیارم را از دست داده ام ناراحت می شوم.
الف به ندرت
ب گاهی اوقات
پ اغلب

محاسبه ی امتیازات:

برای محاسبه ی امتیازات خود به جواب های (الف) امتیاز (1)، به جواب های (ب) امتیاز (2) و به جواب های (پ) امتیاز (3) بدهید.
امتیاز 14 10:شما خشم خود را با آرامش و صلح جویانه ابراز می کنید، اما در مواقعی نیز ممکن است آن را در خود فرو بنشانید.
امتیاز 21 15: در مهار خشم خود رفتاری میانه رو دارید.
امتیاز 30 22: در حالت تنش زود عصبانی می شوید و ممکن است به خویشتن داری بیشتری نیاز داشته باشید.