امروز شنبه 01 مهر 1402

مقایسه ویژگی های شخصیتی هنرمندان با افراد عادی

0

مقایسه ویژگی های شخصیتی هنرمندان با افراد عادی ]اصغرآقایی، لادن جلالوند،غلامعباس زواری

 (شخصیت خلاق - کشورلتونی. 1385؛4:‏63-74 [ نمایه‌شده در ISI])

چکیده

این پژوهش  ویژگی های شخصیتی هنرمندان با افراد عادی در شهر اصفهان را بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق را هنرمندان شاعر، نقاش، بازیگر، موسیقیدان (169 نفر) و افراد عادی (55 نفر) تشکیل دادند. گروههای هنرمندان به روش نمونه گیری در دسترس و گروه افراد عادی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و همتا شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا با ضریب اعتبار 93%  و یک پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی بود. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی هنرمندان با افراد عادی در مقیاسهای سلطه گری، مردم آمیزی، حضور اجتماعی، خویشتن داری، اشتراک، کارایی ذهنی، انعطاف پذیری، جنبه زنانگی / مردانگی و مدارا در سطح >P 05 /0 تفاوت معنی دار وجود دارد. در مقایسه دو به دو ویژگی های شخصیتی هنرمندان با یکدیگر و با افراد عادی، علاوه بر مقیاسهای فوق در دو ویژگی اجتماعی شدن و استعداد روانشناختی بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی دار دیده شد. نتایج مقایسه عبارتند از: بالاتر بودن ویژگی های سلطه گری بازیگران از نقاشان و افراد عادی، مردم آمیزی نقاشان و بازیگران از افراد عادی، کارآیی ذهنی موسیقیدانها از افراد عادی، اشتراک بازیگران از افراد عادی، انعطاف پذیری موسیقیدانها از بازیگران و نقاشان و افراد عادی، انعطاف پذیری موسیقیدانها از بازیگران و نقاشان و افراد عادی از بازیگران، جنبه زنانگی / مردانگی افراد عادی از موسیقیدانها و بازیگران، مدارا در موسیقیدانها، نقاشان و شاعران از افراد عادی، اجتماعی شدن بازیگران از سایر گروهها و استعداد روانشناختی موسیقیدانها از سایر گروهها. همچنین در بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیتی هنرمندان مشخص شد که بین مقیاسهای، استعداد کسب پایگاه با درآمدرابطه مثبت و با مدرک رابطه منفی، حضور اجتماعی با مدرک رابطه منفی، خودپذیری با تأهل و جنس رابطه منفی، اجتماعی شدن با تأهل رابطه منفی، خویشتن داری با درآمد رابطه منفی، اشتراک با مدرک رابطه مثبت، پیشرفت از طریق عدم وابستگی با مدرک رابطه مثبت، کارآمدی ذهنی بادرآمد رابطه مثبت، استعداد روانشناختی با سن رابطه منفی، انعطاف پذیری با درآمد رابطه مثبت و با سن رابطه منفی، جنبه زنانگی / مردانگی با مدرک رابطه مثبت و مدارا با مدرک رابطه مثبت و با جنس رابطه منفی،  دارد (ضرایب رگرسیون بین 278/0 – 152/0 می باشد).