امروز شنبه 01 مهر 1402

هنجاریابی پرسشنامه شخصیت 16 عاملی کتل فرم (16PF-E)

0
هنجاریابی پرسشنامه شخصیت 16 عاملی کتل فرم (16PF-E)

غلامحسین عبادی؛ به راهنمایی: دکتر علی دلاور.

پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه علامه طباطبائی، 1374

کلید واژه: هنجار / هنجار آزمون / روان‌سنجی / مرد / اهواز / شخصیت / پرسشنامه 16 عاملی شخصیت /

کلید واژه معادل لاتین: Norm / Test norm / Psychometry / Man / Ahvaz /

Personality / Sixteen personality factor questionnaire /

چکیده:

 برای شناخت خصوصیات و سرانجام شخصیت هر فرد روشهای متفاوتی وجود دارد. یکی از این روشها جهت شناخت شخصیت فرد استفاده از پرسشنامه شخصیتی است. از طریق اجرای پرسشنامه می‌توان به سنجش شخصیت به طور نسبی پرداخت. به منظور هنجاریابی پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل فرم کم‌سوادان، سعی بر آن شد تا هنجار مناسب ایرانی برای آن بدست آوریم. جهت هنجاریابی پرسشنامه 16PPF-E از بین جامعه کارکنان مرد 16 سال به بالا با تحصیلاتی پائین‌تر از ششم نظام قدیم در ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی شهرستان اهم اهواز در سال 1374 تعداد 513 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و پرسشنامه 16PF-E از طریق مصاحبه انفرادی روی آنها اجرا گردید. و سپس داده‌های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه استخراجی که از طریق تحلیل عوامل بدست آمده است می‌تواند در جامعه پژوهش مفید باشد و چهار عامل بدست آمده را روانپزشکان، روانشناسان، و مشاوران جهت فعالیتهای کلینیکی و تشخیصی می‌توانند به کار ببرند. چهار عامل استخراجی از 16 عامل به ترتیب زیر می‌باشند. B1 عامل اول - سلطه‌گری و سلطه‌پذیری B2 عامل دوم - هوش و دقت و خیال‌پردازی و بی‌نظمی B3 عامل سوم - احساساتی و ثبات هیجانی B4 عامل چهارم - درونگرایی و برونگرایی.