امروز سه شنبه 04 مهر 1402

آزمون ANOVA دو راهه و سه راهه

0

آزمون ANOVA دو راهه گاهی لازم است اثر دو عامل (فاکتور) را روی یک متغیر وابسته تعیین کنیم.چنین طرحی را دو عاملی گویند. در مدل ریاضی طرح دو عاملی مقدار متغیر وابسته و مقدار مانده یا خطاست. در تحلیل واریانس دو عاملی فرض بر این است که هر نمره مشاهده شده در متغیر وابسته برابر با حاصل جمع اثرهای نظامدار ناشی از کاربندی های آزمایشی و خطای تصادفی است. مثال: - وضعیت تاهل و سطح تحصیلات کارمندان دانشگاه تهران بر رضایت از حقوق آنها اثرگذار است.