امروز شنبه 01 مهر 1402

بررسی شیوع سوء مصرف مواد اعتیاد آور بین دانشجویان پسر

0

نویسنده: سیام شهره
گیلان، دانشکده علوم، گروه بیولوژی
نوع مطالعه: پژوهشی


چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد در حال حاضر به عنوان یکی از چالشهای مهم اجتماعی بهداشتی وسیاسی در سراسر جهان مطرح می باشد. لذا هدف اصلی از این پژوهش بررسی شیوع سوءمصرف مواد اعتیاد آور بین دانشجویان پسر دانشگاه های مختلف شهر رشت می باشد.مواد و روش کار: این تحقیق یک بررسی توصیفی مقطعی است.که روی 800 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه های مختلف دولتی، آزاد، پیام نور و جامع علمی کاربردی شهر رشت انجام گرفت. دانشجویان به طریق نمونه گیری تصادفی و جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه توام با مصاحبه انجام گرفت. از آزمون آماری کای دو برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شد.یافته ها: 46.75 درصد افراد مورد مطالعه، تجربه استفاده از حداقل یکی از مواد اعتیاد آور را ذکر کردند. مواد اعتیاد آور مورد مصرف عبارت بودند از سیگار (24.13%)، الکل (10.50%)، مواد نشاط آورمانند قرص اکستازی و ترکیبات مشابه آن (7.25%) و تریاک (4.87%). سابقه مصرف سیگار در متاهلین17.90% و در مجردین 27.07% بود. شیوع سوء مصرف مواد اعتیادآور بدون احتساب سیگار در متاهلین 16.34% و در مجردین25.60 % بود. سابقه مصرف سیگار در دانشجویان بومی که با خانواده خود در منزل شخصی زندگی می کنند 16.29% و دانشجویان ساکن خوابگاه ها 26.56% و در دانشجویانی که بدون خانواده در منزل استیجاری بسر می بردند 29.28% بود. بیشترین درصد افراد مورد بررسی (27.54%) انگیزه گرایش به مصرف مواد اعتیادآور را تقلید از دوستان و همر نگ جماعت شدن ذکر می کردند.نتیجه گیری: شیوع مصرف سیگار و سایر مواد اعتیادآور در دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متاهل و در دانشجویان ساکن منازل استیجاری و خوابگاه ها بیشتر از دانشجویان بومی ساکن در منازل شخصی همراه خانواده بود. همچنین بیشترین درصد دانشجویان مورد مطالعه انگیزه گرایش به سیگار و سایر مواد مخدر را تقلید از دوستان و همرنگ جماعت شدن ذکر کرده اند. بنا بر نتایج این تحقیق پیشنهاد می گردد که والدین و مسوولین دانشگاه ها نظارت بیشتری در زمینه حل مشکلات روانی عاطفی واجتماعی جوانان داشته باشند.

واژه‌های کلیدی: اعتیاد، دانشجویان، سوء مصرف مواد، پسر، رشت