امروز سه شنبه 04 مهر 1402

مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی و عادی

0

پایان نامه کارشناسی-دانشگاه تربیت معلم
مشاوره در پایان نامه: م.امینی


چکیده
پژوهش حاضر به مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی و عادی می پردازد.هدف اصلی این پژوهش مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی و عادی مدارس منطقه 16 شهر تهران می باشد. دراین پژوهش از پرسشنامه پرخاشگری AGQ استفاده شده است که بر روی نمونه آماری شامل 30 دانش آموز از 1 مدرسه استثنایی و 30 دانش آموز از 1 مدرسه عادی بود اجرا شد و روابط بین متغیرهای پژوهش به کمک آزمون تی دو گروه مستقل بررسی شد. فرضیه های تحقیق 1. میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی و عادی متفاوت است 2. میزان پرخاشگری در بین دانش آموزان استثنایی بیشتر از دانش آموزان عادی است،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که:1. درجامعه آماری شامل 60 دانش آموز،میزان پرخاشگری تقریبا یکسان بوده و در کل فراوانی پرخاشگری در سطح پایین، در مدارس عادی و استثنایی بیشتر از حد نرمال جامعه است.2. با توجه به مقدار بدست آمده از آزمون T دو گروه مستقل 799Sig.(2.tailed) = 0.، تفاوت معناداری بین میزان پرخاشگری در میان دانش آموزان مدارس استثنایی و عادی وجود نداشته و در نتیجه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی بیشتر از دانش آموزان عادی نیست.
بدین ترتیب،با اینکه تفاوت معناداری بین میزان پرخاشگری در میان دانش آموزان مدارس استثنایی و عادی بدست نیامد،اما میزان پرخاشگری پایین در این مدارس قابل بررسی است و به پژوهشگران بعدی پیشنهاد می شود که در گروه های سنی دیگر این مورد را بررسی کرده و به مقایسه نتایج بدست آمده بپردازند.