امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

مقیاس تکانشوری بارات

0

مقیاس تکانشوری بارات

The Barrat Impulsiveness Scale

کانشگری هسته اصلی بسیاری از آسیبهای اجتماعی مانند مصرف مواد، قماربازی بیمارگونه، اختلالهای شخصیت و دست زدن به اقدامات پرخاشجویانه است. این اختلال هر سال موجب از میان رفتن زمان و سرمایه در بسیاری از کشورها می شود.

از 40 سال پیش تلاشهای زیادی برای تشریح تجربی ساختار تکانشگری انجام شده است، برای این مفهوم تعریف های گوناگونی ارایه شده است. برخی از این تعاریف شامل: "رفتار انسان بدون تفکر کافی"،"عمل غریزه بدون توسل به مهار ایگو"و"عمل سریع ذهن بدون دوراندیشی و قضاوت هوشیار" می باشد.

تکانشگری همچنین ممکن است به معنی عمل نمودن با کمترین تفکر نسبت به رفتارهای آینده یا عملکردن بر پایه افکاری که بهترین گزینه فرد یا دیگران نمی باشند در نظر گرفته شود. طی 25 سال گذشته برای بررسی جنبه های مختلف شخصیتی و رفتارهای اجتماعی- اقتصادی مرتبط با مقوله های خطرپذیری و تکانشگری پرسشنامه های گوناگونی ساخته و آزمایش شده اند.

تا کنون چهار پرسشنامه تکانشگری بارت، دیکمن، آیزنک و زاکرمن برای بررسی جنبه های گوناگون تکانشگری بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته اند. پرسشنامه تکانشگری بارت (BIS) سه جنبه تکانشگری شناختی، حرکتی و بی برنامگی را می سنجد.

این پرسشنامه دارای 30 پرسش می باشد، که سه عامل تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و بی برنامگی را ارزیابی می کند، پرسشها به صورت چهارگزینه ای تدوین شده اند و بالاترین نمره آن 120 است .

چقدر تکانشی هستید؟
افراد بر اساس شیوه عمل و تفکر در موقعیت های مختلف تفاوت دارند. مقیاس تکانشوری بارات آزمونی است برای اندازه گیری برخی از شیوه هایی که شما براساس آنها می اندیشید و رفتار می کنید. هر جمله را بخوانید و با استفاده از اعداد زیر، نظر خود را مشخص کنید. وقت زیادی روی یک جمله صرف نکنید. با سرعت و صادقانه پاسخ دهید. 
4= تقریبا همیشه 3= اغلب 2= گهگاه 1= به ندرت /هرگز


1-      -کارهای خودم را با دقت برنامه ریزی می کنم. 
-2 من کارها را بدون فکر کردن انجام می دهم 
-3- من سریع تصمیم می گیرم. 
-4- آدم بیخیالی هستم. 
-5- من بی توجه هستم. 
6- -افکار چالش برانگیزی دارم. 
7- -مسافرت ها خودم را از قبل برنامه ریزی می کنم. 
8- -فردی خویشتن دار هستم. 
9- -به راحتی می توانم روی چیزی تمرکز کنم. 
10- -به طور منظم پس انداز می کنم. 
11- -در طول تماشای نمایش یا سخنرانی ها، دائما وول می خورم. 
12- -متفکری دقیق هستم. 
13- -امنیت شغلی برایم اهمیت دارد. 
14- -بدون فکر کردن حرف می زنم. 
15- -دوست دارم در مورد مسائل پیچیده فکر کنم. 
16- -دائما شغل خودم را تغییر می دهم. 
-17- تکانشی و نسنجیده رفتار می کنم. 
-18- موقع حل مسائل ذهنی، زود خسته می شوم. 
19- -بدون تامل عمل می کنم. 
20- -همیشه با تفکر عمل می کنم. 
21- -محل زندگیم را عوض می کنم. 
22- -بر اساس هوس آنی خرید می کنم. 
23- -در آن واحد، فقط به یک مساله می توانم فکر کنم. 
24- -تفریحات خودم را همواره تغییر می دهم. 
25- -بیش از درآمدی که دارم، خرج می کنم. 
26- -هنگام فکر کردن، افکار مزاحم دارم. 
27- -بیشتر به زمان حال علاقه دارم، تا زمان آینده. 
-28- در تئاتر یا سخنرانی ها، آرام و قرار ندارم. 
29- -معما ها را دوست دارم. 
30- -آینده نگر هستم. 

نمره گذاری

تکانشگری شناختیCognitive impulsivity: (Attention items; 5‚ 9*‚ 11‚ 20*‚ 28) and (Cognitive Instability items; 6‚ 24‚ 26).

تکانشگری حرکتی: (Motor items; 2‚ 3‚ 4‚ 17‚ 19‚ 22‚ 25) and (Perseverance items; 16‚ 21‚ 23‚ 30*).

 فقدان تکانشگریNon-planning: (Self-Control items; 1*‚ 7*‚ 8*‚ 12*‚ 13*‚ 14) and (Cognitive Complexity items; 10*‚ 15*‚ 18‚ 27‚ 29*).

 

Patton‚ J. H.‚ Stanford‚ M. S.‚ & Barratt‚ E. S. (1995). Factor structure of the Barratt Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology‚ 51(6): 768-774.