امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

0

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

Preschool Children Behavioral Disorder

لطفا عبارت زیر را بخوانید و هر کدام از نشانه ها را با توجه به مقیاس زیر مشخص کنید.

1= هرگز... 2= بعضی اوقات...3= بیشتر اوقات

 

1.     لج می کند.

2.     روی صندلی وول می خورد.

3.     گستاخ است و مشاجره می کند.

4.     نظم کارها را به هم می زند و بی نظمی ایجاد می کند.

5.     می گوید هیچ کس دوستش ندارد.

6.     تنها به نظر می رسد.

7.     پرخاشگری دارد.

8.     اشیای خود و دیگران را خراب می کند.

9.     نافرمان است.

10.افسرده به نظر می رسد.

11.دربازیهای گروهی شرکت می کند.

12.بهانه می گیرد و گریه می کند.

13.نسبت به مهد کودک بی علاقه است.

14.بچه گانه تر از سنش صحبت می کند.

15.اجازه می دهد بچه ها او را به هرکاری وادار کنند.

16.خواست های او فورا باید برآورده شود.

17.تکالیف را بدون کمک انجام می دهد.

18.تکالیف را به درستی انجام می دهد.

19.نوبت را رعایت می کتد.

20.دستورالعمل ها را به دقت گوش می کند.

21.در زمان معین کارش را تمام می کند.

22.انتقاد را می پذیرد.

23.وسایل را تمیز و مرتب در جای خود می گذارد.

24.با اکراه و گریه به مهد کودک می آید.

25.برای جلب توجه معلم به او می چسبد.

26.به سایر کودکان زور می گوید.

27.قیافه ای اخمو و گرفته دارد.

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی:

پرسشنامه دارای سه عامل است که روی هم 99.9 درصد واریانس را تبیین می کند. به نظر می رسد یا اشتباهی در گزارش واریانس ها رخ داده است و یا اتفاقی دیگر رخ داده است، شاهد دیگر بر این مدعا ضرایب پایایی باز آزمایی است که حداکثر مقدار گزارش شده 0.67 است

نمره گذاری خرده  مقیاس:

 این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری سه گزینه ای است و در ان، نمره صفر معرف گزینه هرگز، نمره 1معرف گزینه گاهی اوقات و نمره 2 معرف بیشتر اوقات  است و هر قدر نمره این بیشتر باشد، نشان دهنده مشکلات رفتاری بیشتری است.

پرخاشگری:1-2-3-4-7-8-9-16-19-22-23-25-26

ارزیابی این مقیاس: نمره 26تا 20زیاد، نمره 19- 13 در حد متوسط، نمره 12-تا 6 تاحدی و از 6 پایین تر ضعیف

گوشه گیری و اضطراب: 14-15-17-18-20-21

ارزیابی این مقیاس: 12تا9 در حد زیاد،8-4 متوسط و پایین تر از 4 در حد ضعیف

گوشه گیری و اضطراب: 5-6-10-11-12-24-27

ارزیابی این مقیاس: 14-تا10 در حد زیاد، 9-5 در حد متوسط  ، از 4 به پایین در حد ضعیف

نگاه کنید به: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 1389