امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

مقیاس پذیرش اجتماعی

0

مقیاس پذیرش اجتماعی

هر جمله را با دقت بخوانید. و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید

1. پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم.

2. اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم، تردید نمی کنم.

3. اگر تشویق نشوم، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود.

4. هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام.

5. گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم.

6. وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی رود، گاهی احساس بغض می کنم.

7. همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم.

8. طرز نشستن من بر سر میز غذا، چه در رستوران و چه در خانه، یکسان است.

9. اگر بتوانم بدون بلیط وارد سینما شوم و مطمئن باشم که کسی نخواهد دید، این کار را انجام می دهم.

10. بارها اتفاق افتاده است که فعالیت یا کاری را رها کرده ام، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم.

11. دوست دارم به موقع بدگویی ها را بازگو کنم.

12. در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرفی بزنم، حتی اگر حق با آن ها باشد.

13. مهم نیست که چه کسی حرف می زند، همیشه با دقت گوش می دهم.

14. اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم.

15. برایم اتفاق افتاده است که از کسی استفاده کنم.

16. همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم.

17. همیشه سعی می کنم آنچه را که توصیه می کنم به مرحله عمل در بیاورم.

18. برایم دشوار نیست با آدم های بد دهن کنار بیایم.

19. گاهی سعی می کنم به جای بخشیدن و فراموش کردن، انتقام بگیرم.

20. وقتی چیزی را نمی دانم، به میل خود آن را می پذیرم.

21. همیشه مودب هستم، حتی در مقابل افراد ناخوشایند.

22. گاهی واقعا اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد.

23. گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم.

24. هرگز اجازه نمی دهم کسی به جای من تنبیه شود.

25. اگر از من بخواهند در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم، هرگز رنجیده خاطر نخواهم شد.

26. هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده، دشمنی نکرده ام.

27. بدون آن که جوانب کار را بررسی کنم، هرگز به مسافرت طولانی نمی روم.

28. گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم.

29. هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم.

30. گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند، عصبانی می شوم.

31. هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم.

32. گاهی فکر می کنم، کسانی که بدشانس هستند لیاقتش را دارند

33. هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که قردی را آزرده خاطر کند.

پاسخها را با کلید تطبیق دهید و سپس نمره گذاری کنید و بعداز آن با سه طبقه  زیر تفسیر نماید:

1-ص  2-ص  3-غ    4-ص  5-غ  6-غ   7- ص   8- ص    9- غ   10- غ   11- غ   12- غ   13-ص    14-غ   15-غ   16-ص   17-ص    18-ص    19-غ    20- ص   21-ص   22-غ   23- غ   24-ص     25-ص    26- ص    27- ص   28- غ    29- ص     30- غ   31-ص   32- غ   33-ص

 

نمرات بدست آمده از آزمون رادر سه طبقه مورد تفسیر قرار می دهند:

1-  گروهی که پذیرش اجتماعی دارند: این گروه را کسانی تشکیل می دهند که نمره آزمون آنها بین  0- 8  باشد وتقربیا یک وششم اشخاصی در این محدوده قرار دارند. احتمال دارد این گروه به خاطر صداقت در پاسخگوئی حاضر به عدم پذیرش اجتماعی باشند.

2-  گروهی متوسط: کسانی که نمرات آنها بین 9-19 است، در این گروه قرار می گیرند و تقربیاً حدود دو وسوم اشخاص (68%) اشخاص را شامل می شوند. آنها بطورمتوسط به پذیرش اجتماعی توجه می کنند. احتمال دارد رفتار واقعی آنها در مجموع با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت داشته باشد.

3-  گروه با پذیرش اجتماعی بالا: این گروه را اشخاصی تشکیل می دهند که نمره آنها بین  20-33 بدست می آورند و تقربیاً یک وششم اشخاص جامعه را شامل می شود. این افراد طوری به سئوآلات پاسخ می دهند که از طردهای مردم در امان باشند. وطبق قواعد و هنجارهای اجتماعی رفتار می کنند.

 

هر جمله را با دقت بخوانید. و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید

1. پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم.

2. اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم، تردید نمی کنم.

3. اگر تشویق نشوم، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود.

4. هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام.

5. گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم.

6. وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی رود، گاهی احساس بغض می کنم.

7. همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم.

8. طرز نشستن من بر سر میز غذا، چه در رستوران و چه در خانه، یکسان است.

9. اگر بتوانم بدون بلیط وارد سینما شوم و مطمئن باشم که کسی نخواهد دید، این کار را انجام می دهم.

10. بارها اتفاق افتاده است که فعالیت یا کاری را رها کرده ام، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم.

11. دوست دارم به موقع بدگویی ها را بازگو کنم.

12. در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرفی بزنم، حتی اگر حق با آن ها باشد.

13. مهم نیست که چه کسی حرف می زند، همیشه با دقت گوش می دهم.

14. اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم.

15. برایم اتفاق افتاده است که از کسی استفاده کنم.

16. همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم.

17. همیشه سعی می کنم آنچه را که توصیه می کنم به مرحله عمل در بیاورم.

18. برایم دشوار نیست با آدم های بد دهن کنار بیایم.

19. گاهی سعی می کنم به جای بخشیدن و فراموش کردن، انتقام بگیرم.

20. وقتی چیزی را نمی دانم، به میل خود آن را می پذیرم.

21. همیشه مودب هستم، حتی در مقابل افراد ناخوشایند.

22. گاهی واقعا اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد.

23. گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم.

24. هرگز اجازه نمی دهم کسی به جای من تنبیه شود.

25. اگر از من بخواهند در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم، هرگز رنجیده خاطر نخواهم شد.

26. هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده، دشمنی نکرده ام.

27. بدون آن که جوانب کار را بررسی کنم، هرگز به مسافرت طولانی نمی روم.

28. گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم.

29. هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم.

30. گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند، عصبانی می شوم.

31. هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم.

32. گاهی فکر می کنم، کسانی که بدشانس هستند لیاقتش را دارند

33. هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که قردی را آزرده خاطر کند.

پاسخها را با کلید تطبیق دهید و سپس نمره گذاری کنید و بعداز آن با سه طبقه  زیر تفسیر نماید:

1-ص  2-ص  3-غ    4-ص  5-غ  6-غ   7- ص   8- ص    9- غ   10- غ   11- غ   12- غ   13-ص    14-غ   15-غ   16-ص   17-ص    18-ص    19-غ    20- ص   21-ص   22-غ   23- غ   24-ص     25-ص    26- ص    27- ص   28- غ    29- ص     30- غ   31-ص   32- غ   33-ص

 

نمرات بدست آمده از آزمون رادر سه طبقه مورد تفسیر قرار می دهند:

1-  گروهی که پذیرش اجتماعی دارند: این گروه را کسانی تشکیل می دهند که نمره آزمون آنها بین  0- 8  باشد وتقربیا یک وششم اشخاصی در این محدوده قرار دارند. احتمال دارد این گروه به خاطر صداقت در پاسخگوئی حاضر به عدم پذیرش اجتماعی باشند.

2-  گروهی متوسط: کسانی که نمرات آنها بین 9-19 است، در این گروه قرار می گیرند و تقربیاً حدود دو وسوم اشخاص (68%) اشخاص را شامل می شوند. آنها بطورمتوسط به پذیرش اجتماعی توجه می کنند. احتمال دارد رفتار واقعی آنها در مجموع با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت داشته باشد.

3-  گروه با پذیرش اجتماعی بالا: این گروه را اشخاصی تشکیل می دهند که نمره آنها بین  20-33 بدست می آورند و تقربیاً یک وششم اشخاص جامعه را شامل می شود. این افراد طوری به سئوآلات پاسخ می دهند که از طردهای مردم در امان باشند. وطبق قواعد و هنجارهای اجتماعی رفتار می کنند.