امروز سه شنبه 04 مهر 1402

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

0

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

پرسشنامه میزان عمل به باورهای دینی(مقیاس معبد): مقیاس معبد دارای 25 پرسش است که عمل(نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را می سنجد. مواد آزمون در چهار حوزه عمل به واجبات، مستحبات، فعالیتهای مذهبی، و مداخله دادن مذهب در تصمیم گیریها و انتخابهای زندگی قرار دارد. هر پرسش آزمون 5 گزینه دراد که از صفر تا چهار، نمره گذاری می شود. بدین ترتیب، کمترین نمره کل صفر و بیشترین نمره کل صد است.

برای ندازه گیری پایایی این مقیاس ضریب همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ توسط پژوهشگران محاسبه شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس معبد هنگامیکه این مقیاس روی نمونه 50 نفری توسط مهدی برغمدی  ومسعود حاجیزاده میمندی(1389) اجرا شد، معادل 91/0،میانگین معادل 86/96، انحراف استاندارد معادل 64/14 و خطای معیار میانگین 84/0 به دست آمد. 

آزمون معبد 25 سوالی، (عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در 4 حوزه

عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی(عضویت در گروه های مذهبی و...) و در نظر گرفتن

مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد. سوالات آزمون با توجه به رفتاری های دینی رایج در

جوانان متدین به اسلام انتخاب شده است. هر سوال 5 گزینه دارد که از صفر تا چهار نمره گذاری می شود.

بنابراین نمره صفر به معنی عمل نکردن به هیچ یک از باورهای دینی و بیشترین نمره (100) نشان دهنده عمل

به  همه باورهای دینی به حساب می آید.

 

ضریب پایایی آزمون معبد

روش

ضریب پایایی

باز آزمایی

76/0

اسپیرمن براون

906/0

گوتمان

905/0

آلفای کرونباخ

936/0

 

 

 

 

 -------

(مهدی برغمدی  ومسعود حاجیزاده میمندی(1389). رابطه عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی در بین سالمندان. مجله سالمندی ایران، سال پنجم، شماره پانزدهم، بهار)

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید، نوشتن نام و نام خانوادگی ضروری نیست.

جنس                    سن                         میزان تحصیلات                        تاهل                        شغل

لطفا نظر خود را درباره هر سوال با علامت * در جلو آن مشخص نمایید.

1.نماز های واجب خود را:

الف) از زمان تکلیف تا به حال به طور مرتب خوانده ام.

ب) بیش از نیمی از زمانی که به تکلیف رسیده ام به طور مرتب خوانده ام.

ج) کمتر از نیمی از زمانی که به تکلیف رسیده ام به طور مرتب خوانده ام.

د)از زمان تکلیف تا به حال به طور نا مرتب خوانده ام.

ه) از اول تکلیف تا به حال اصلا نماز نخوانده ام.

 

2.اگر بیمار نباشم در ماه رمضان روزه های واجب را می گیرم:

الف)تمام روزها   ب)بیش از 15 روز    ج) بیش از ده روز     د) کمتر از 10 روز   ه) اصلا روزه نمی گیرم

 

3.علاوه بر نمازهای واجب، نمازهای قضا یا مستحبی را می خوانم:

الف) هر روز ب)   هفته ای 2 یا 3بار      ج) هفته ای یک بار   د) گاه گاهی  ه) اصلا نمی خوانم

 

4.علاوه بر روزه های واجب، روزه های قضا یا مستحبی می گیرم.

الف)هفته ای یک روز یا بیشتر      ب)ماهی یک تا 3 روز      ج) سالی 5 تا 10 روز       د) سالی کمتر از 5 روز  ه)اصلا روزه نمی گیرم

 

5. برای خواندن نمازهای واجب به مسجد می روم

الف) هر روز         ب) هفته ای 2 یا 3 بار            ج) هفته ای یک بار         د)گاه گاهی      ه) اصلا

 

شماره

پرسش

خیلی زیاد(خیلی شدید)

زیاد (شدید)

تا اندازه ای

کم

اصلا

6

دوست دارم در گروه های مذهبی فعالیت کنم.

 

 

 

 

 

7

اگر از نظر شرعی پرداخت خمس و زکات بر من واجب باشد، نسبت به پرداخت آنها حساس هستم.

 

 

 

 

 

8

در انتخاب دوستان صمیمی، مذهبی بودن آنها برایم اهمیت دارد.

 

 

 

 

 

9

اگر کمک های مالی در پیشرفت دین موثر باشد، حاضرم در این راه دارایی خود را ببخشم یا خرج کنم.

 

 

 

 

 

10

دوست دارم فرزندانی معتقد به دین و مذهب تربیت کنم.

 

 

 

 

 

11

با کسی که علیه دین و مذهب من مبارزه کند، مخالفت جدی می کنم.

 

 

 

 

 

12

در ارتباط با افراد جنس مخالف و نامحرم، حدود شرعی را از نظر نگاه، خنده، پوشش و صمیمیت رعایت می کنم.

 

 

 

 

 

13

سعی می کنم در همه جنبه های زندگی خود، دیگاه دین و مذهب را در نظر بگیرم.

 

 

 

 

 

14

دین واقعا برایم مهم است چون به بیشتر سوالات زندگی ام پاسخ می دهد.

 

 

 

 

 

15

(افراد مجرد)

مذهبی بودن همسر آینده ام و پای بندی وی به اعتقادات دینی برایم اهمیت دارد.

 

 

 

 

 

15 (افراد متاهل)

هنگام ازدواج، مذهبی بودن همسرم برایم اهمیت داشت.

 

 

 

 

 

شماره

پرسش

همیشه

بیشتر وقت ها

بعضی وقت ها

به ندرت

اصلا

16

درباره موضوعات دینی مطالعه یا تحقیق می کنم.

 

 

 

 

 

17

اعتقادات دینی مرا از انجام کارهای ناپسند بازمی دارد

 

 

 

 

 

18

اطرافیانم را نسبت به ادای واجبات دینی و رعایت دستورات مذهبی تشویق می کنم.

 

 

 

 

 

19

کتاب آسمانی خود(قرآن) را می خوانم

 

 

 

 

 

20

اگر اطرافیانم کارهایی بر خلاف دین انجام دهند، آنها را نصیحت و ارشاد می کنم.

 

 

 

 

 

 

21

از خوردن و آشامیدن چیزهایی که از نظر شرعی حرام هستند، خودداری می کنم.

 

 

 

 

 

22

حتی اگر مشکل جدی و غیرقابل حلی نداشته باشم، دعا می خوانم و با خدا راز و نیاز می کنم.

 

 

 

 

 

23

در مجالسی شرکت می کنم که در آنها، کارهای خلاف دین و مذهب صورت نگیرد.

 

 

 

 

 

24

اگر انتخاب همکار به عهده من باشد، همکاری را انتخاب می کنم که معتقد و پایبند به مذهب باشد.

 

 

 

 

 

25

زیربنای ارتباط ها و کارهای زندگی ام، انگیزه های دینی و مذهبی قرار دارد.

 

 

 

 

 

      https://blogfa.com/Desktop/Default.aspx?r=5783214