امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

پرسشنامه سلامت عمومی (28-GHQ)

0

باسمه تعالی

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

فرم 28 سوالی

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی توسط گلدبرگ و هیلر [1] (1979) ارائه شده و دارای 4 مقیاس فرعی است و هر مقیاس 7 پرسش دارد. مقیاسهای مذکور عبارتند از:

-1 مقیاس علائم جسمانی [2]

-2 مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب [3]

-3 مقیاس کارکرد اجتماعی [4]

-4 مقیاس علائم افسردگی[5]

تاریخچه: فرم اصلی پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر ساخته شده در سال1979 و اعتبار و روایی آن بارها مورد بررسی قرار گرفته است. چن چن دربررسی روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه چند جانبه مینه سوتابه ضریب همبستگی54/0 رسید. کالمن و ویلسون در بررسی این پرسشنامه با مقیاس ناامیدی بک ضریب روایی همزمان 69/0 گزارش دادند،متوسط حساسیت پرسشنامه GHQ28 برابر84/0 و متوسط ویژگی آن82/0 است.گلدبرگ و ویلیامز اعتبار تصنیفی برای کل پرسشنامه را 95/0 گزارشدادند. چانوکییسثباتدرونیرابا روش آلفای کرونباخ بررسی کردند که برابر93/0 بود.

مقیاسها: دارای 4 مقیاس فرعی است که عبارتند از:

- مقیاس نشانه های جسمانی: شامل مواردی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود،احساس خستگی آنها همراه با نشانه های جسمانی، درGHQ 28 سئوال 1 تا 7 می باشد.

- نشانه های اضطرابی واختلالخواب: شامل مواردی که با بیخوابی و اضطراب مرتبط اند،درGHQ 28 سئوال 8 تا 14

- کارکرد اجتماعی: توانایی افراد رادرمقابله باخواسته های حرفهای ومسایل زندگی روزمره میسنجد. آشکارساختن احساس افراد در کنار آمدن باموقعیتهای متداول زندگی،در GHQ28 سئوال 15 تا 21

- نشانگان افسردگی: شامل موارد افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی، و در GHQ28 سئوال 22 تا 28

که برای هر مقیاس فرعی یک نمره وجود دارد و یک نمره هم مربوط به نمره کلی افراد می باشد.

بررسی فرم و نرم ایرانی: این پرسشنامه در ایران مورد استفاده قرار می گیرد واعتبار همسانی درونی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0٫87 می باشد. فرم GHQ28 باروش بازآزمایی بافاصله زمانی 7تا 10 روز روی 80 نفربررسی شده که ضریب اعتبار خرده آزمونها را بین 50/0 تا 81/0 گزارش کرده است. حساسیت این آزمون 86/0 و ویژگی آنرا 82/0 گزارش شده است.

نمره گذارای:به صورت خودسنجی،تحصیلات لازم برای اجرا به صورت خودسنجی دارا بودن مدرک اول راهنمایی و در غیر اینصورت توسط مصاحبه گر اجرا می شود.پرسشها بر حسب نمره گذاری دو نمایی(0-0-1-1)نمره دهی می شوند که دو پاسخ سمت امتیاز صفر و دو پاسخ بعدی 1 امتیاز تعلق می گیرد.در این آزمون برای هر فرد 5نمره بدست می آید که 4 نمره مربوط به مقیاسهای فرعی و یک نمره هم از مجموع نمرات خرده مقیاسها بدست می آید که نمره کلی است و این در آزمونGHQ28 می باشد.

روش نمره گذاری GHQ بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د نمره 0،1،2،3،تعلق می گیرد درنتیجه نمره هرفرد درهریک ازخرده مقیاسها از 0 تا 21 ودرکل از 0 تا 84 است.نمرات هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه وپس ازآن نمرات مقیاسها باهم جمع ونمره کلی بدست میاید.

نتیجه گیری و تفسیر:آزمون پرسشنامه سلامت عمومی یکی از قویترین آزمون ها برای غربالگری افراد سالم و بیمار می باشد.که اجرای آن آسان می باشد.در تفسیر این آزمون می توان گفت اگر درهرمقیاس فردی نمرهفرداز 17 بالا باشدودرمقیاسکلینمرهاز 41 بالاباشد وخامت وضع آزمودنی رانشان می دهدالبته این دررابطه با آزمونGHQ28 می باشد.

نمرات برش در هریک از خرده مقیاسهای پرسشنامه GHO

خرده مقیاس ها

نمرات در خرده مقیاس ها

نمرات در کل پرسشنامه

هیچ یا کمترین حد

6-0

22-0

خفیف

11-7

40-23

متوسط

16-12

60-41

شدید

21-17

84-61

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

لطفا این قسمت را بدقت مطالعه کنید:

میخواهیم درباره کسالت و ناراحتیهای پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتی بدست آوریم. لطفاً در تمامی سئوالات زیر پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. به خاطر داشته باشید که ما میخواهیم درباره ناراحتیهای اخیر شما اطلاعاتی بدست آوریم، نه مشکلات و ناراحتیهایی که در گذشته داشته اید سعی کنید به تمامی سئوالات پاسخ دهید و جواب خود را در محل مربوط با علامت ضربدر مشخص فرمائید. از همکاری شما بسیار متشکریم.

-1 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملاً احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟

-2 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهای تقویتی نیاز دارید؟

-3 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟

-4 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کردهاید که بیمارهستید؟

-5 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید؟

-6 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاری به سرتان وارد می شود؟

-7 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد می شود؟

-8 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بیخوابی شده باشید؟

-9 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار می شوید؟

-10 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائماً تحت فشار هستید؟

-11 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلُق شده اید؟

-12 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید؟

-13 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاری خارج از توانائی شما است؟

-14 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید؟

-15 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟

-16 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید؟

-17 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کارها را بخوبی انجام می دهید؟

-18 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید؟

-19 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده دارید؟

-20 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانائی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته اید؟

-21 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید؟

-22 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟

-23 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملاً ناامیدکننده است؟

-24 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟

-25 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مساله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟

-26 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاری انجام دهید؟

-27 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که ایکاش مرده بودید و کلاً از شر زندگی خلاص می شدید؟

-28 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید؟

پاسخنامه

نام و نام خانوادگی ............................. سن ..................... تحصیلات ...................... رشته تحصیلی ................

1

بیشتر از حد معمول

در حد معمول

کمتر از حد معمول

خیلی کمتر از حد معمول

2

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

3

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

4

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

5

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

6

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

7

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

8

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

9

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

10

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

11

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

12

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

13

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

14

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

15

بیشتر از حد معمول

در حد معمول

کمتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

16

کمتر از حد معمول

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

17

بهتر از حد معمول

در حد معمول

کمتر از حد معمول

خیلی کمتر از حد معمول

18

بیشتر از حد معمول

در حد معمول

کمتر از حد معمول

خیلی کمتر از حد معمول

19

بیشتر از حد معمول

در حد معمول

کمتر از حد معمول

خیلی کمتر از حد معمول

20

بیشتر از حد معمول

در حد معمول

کمتر از حد معمول

خیلی کمتر از حد معمول

21

بیشتر از حد معمول

در حد معمول

کمتر از حد معمول

خیلی کمتر از حد معمول

22

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

23

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

24

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

25

اصلاً

فکر نمی کنم

به ذهنم خطور کرده

قطعاً بله

26

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

27

اصلاً

در حد معمول

بیشتر از حد معمول

خیلی بیشتر از حد معمول

28

اصلاً

فکر نمی کنم

به ذهنم خطور کرده

قطعاً بله


[1] - Goldberg & Hiller

[2] - Somatic symptoms

[3] - anxiety and sleep disorder

[4] - social Function

[5] - depression symptoms