امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

آزمون سنجش نوع احساس دنولت

0

به نام خدا

آزمون سنجش نوع احساس دنولت

راهنمایی: در پایین جملاتی است که افراد اغلب برای توصیف خودشان به کار می برند. خواهشمند است هر جمله را بخوانید و سپس در جای مناسب با علامت ضربدر (X) پاسخ مناسب خودتان را مشخص کنید. پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. آنچه مهم است این است که شما عمدتا چه احساسی دارید.

ردیف

جملات

درست

نسبتا درست

نه درست نه غلط

نسبتا نادرست

نادرست

1

هنگامی که با افراد ملاقات می کنم به آسانی با آنها ارتباط برقرارمی کنم.

2

معمولا چیزهای کم اهمیت را خیلی بزرگ می کنم.

3

اغلب با غریبه ها صحبت می کنم.

4

اغلب اوقات احساس خوشحالی و شادی ندارم.

5

معمولا آزرده خاطر و عصبانی هستم.

6

درتعاملات اجتماعی اغلب احساس می کنم که عاملی بازدارنده از بروز احساساتم جلوگیری می کند.

7

به همه چیز با دیدی ناامیدوارانه نگاه می کنم.

8

شروع کردن یک گفتگو برایم خیلی سخت است.

9

اغلب اوقات حوصله انجام دادن هیچ کاری را ندارم.

10

یک شخص بسته هستم.

11

ترجیح می دهم که افراد تا یک حد معین به من نزدیک شوند.

12

اغلب اوقات متوجه می شوم که نگران چیزی هستم.

13

معمولا در خیالات واهی غرق می شوم.

14

هنگامی که با دیگران ارتباط برقرار می کنم، موضوعات مناسب را برای صحبت کردن در موردشان پیدا نمی کنم.

این مقیاس توسط دنولت تدوین شده است. 14 آیتم دارد که دو ویژگی کلی را که شامل عاطفه منفی و بازداری اجتماعی است ارزیابی می کند. هر آزمودنی بر اساس یک مقیاس 5 گزینه ای به هر ماده پاسخ می گوید. این گزینه ها بر اساس مقادیر 4، 3، 2، 1و 0 نمره گذاری می شوند. حداقل و حداکثر نمرات این مقیاس به ترتیب 14 و 56 است. ضریب الفای کرونباخ خرده مقیاس عاطفی منفی 88/0 و خرده مقیاس بازداری اجتماعی 86/0 و ضریب اعتبار همزمان این مقیاس با تیپ شخصیتی A، 63/0 گزارش شده است. در پژوهش های داخلی همسانی درونی برای خرده مقیاس عاطفه منفی 77/0 و بازداری اجتماعی 69/0 گزارش شده است