امروز شنبه 01 مهر 1402

معرفی مکاتب و ایسم های جهان

0

در این قسمت قصد دارم به بحث و معرفی تعدادی از مکاتب و ایسم های مهم جهان بپردازم. شناخت این مکاتب به قشر دانشجو کمک بسیار زیادی خواهد کرد مخصوصا اگر دانشجوی یکی از رشته های علوم انسانی مثل علوم اجتماعی و علوم سیاسی باشد. منبعی که من این مطالب رو از آنجا بیرون کشیده ام کتاب دانشنامه سیاسی دکتر آشوری هست به اضافه یک کتاب دیگر که متاسفانه بدلیل مفقود بودن چند صفحه اولش نام کتاب مشخص نیست به نظر می سد کتاب اطلاعات عمومی باشد و بعد از انقلاب هم چاپ شده اما منابع خود این کتاب که در آخر کتاب نوشته شده بسیار معتبرند:

آبسولوتیسم:عقیده به حکومت مطلقه و ریاست یک دیکتاتور بر همه افراد یک جامعه

آتئیسم: عقیده به انکار خداوند

آریستو کراسی: عقیده به سپردن قدرت به چند نفر متمول یا قدرتمند

آمپریسم: عقیده به تجربه یا مشاهده و عمل در هر نوع ایمان و اعتقاد

آنارشیم: عقیده به عدم وجود زمامدار برای اداره امور

آنارکوسندیکالیسم: عقیده به مخالفت با دولت و تحصیل قدرت به وسائل دموکراتیک

آناپپ تیسم: عقیده به تلفیق مرام کمونیسم و سوسیالیسم

آنتی انتکتوالیسم: عقیده به اینکه عقل زاده علم است و علم منبع عقل

آنتی کواریانیسم: عقیده به عقاید و آداب قدیمی و کهن و اصالت هرچه کهنه است

آنتی سمی شیسم: عقیده به نابودی یهودیان برای بهبود وضع زندگی مردم (من جای دیگه ای آنتی سمی تیسم خوندم)

اپور تونیسم:عقیده به بوقلمون صفتی و مطابق شرایط زمانی و مکانیعقیده و مسلک عوض کردن (در واقع یه جور حزب باد بودن)

اپولوژیسم: عقیده به کناره گیری از کار دولت و گوشه گیری سیاسی

اپیس کوپالیسم: عقیده به طرفداری از حکومت دینی منتخب از مجموعه کلیسا های ملی

اپیگوریانیسم: عقیده به لغو یا تغییر قانون جامعه در صورتی که مفید به حال افراد جامعه نباشد

اتو کراسی: عقیده به سپردن همه امور به یک نفر

اتریتاریانیسم: عقیده به تحت الشعاع بودن فرد در مقابل جامعه

اسکی پیسم: عقیده به کناره گیری و انزوا از فعالیت سیاسی و اداری

اسکولاریسم: عقیده به اصالت امور دنیوی و هرچه در دنیا موجود است

استائی کیسم = انتر ناسیئنالیسم: به معنای ضد وطن پرستی و برابری و مساوات همه مردم جهان

استو آپوئسیلیسم: استائی کیسم

استالینیسم: عقیده به تغییراتی که استالین در شوروی در عقاید مارکس و لنین داد

اسکپ تی کیسم: عقیده به فلسفه شک در باره هرچیز

آگنوس بی کیسم: عقیده به عدم قبول آنچه که فلاسفه می گویند

آگوئیسم: خود پرستی

امپریالیسم: عقیده به ایجاد امپراطوری اقتصادی از راه تصرف سایر ممالک بهر وسیله ای که هست

اندوستریالسم: عقیده به تاثیر ماشین و رواج صنعت در زندگی بشر

اندیویدوالیسم: اصالت فرد و داشتن آزادی و اختیار فردی

اورتارکیسم: عقیده به استقلال اقتصادی

اولیگارشی: عقیده به سپردن حکومت به دست عدهای معدود

اوبژکتیویسم: عقیده به تفوق فراوان برای حقایق بر اساس درک احساس

اوونیسم: عقیده به تلاش برای حفظ حقوق و مزایای کارگر و بهبود وضع آن

ایده آلیسم: عقیده به پیروی از افکار و آرزو ها و آمال

بالشویسم: عقیده به ایجاد قدرت سیاسی توسط کار گرانی که تابع انضباط شدیدی هستند

بر بریسم: توحش و بربریت و بدویت

پاتریونیسم: میهن پرستی وطن دوستی افراطی

پارتیکولاریسم: عقیده به حفظ آثار و رسوم و آداب و عادات یک شهر توسط مردم

پارلمانتاریسم: عقیده به ایجاد مسئولیت توسط قوه مجریه در برابر قوه مقننه و پارلمان

پاسی فیسم: صلح طلبی

پاروشیالیسم: عقیده به محدودیت فکر

پراگماتیسم: عقیده به فلسفه اصالت عمل

پروببلی تیسم: عقیده به فلسفه احتمال گرایی

پسی میسم: عقیده بد بینی نسبت به همه کی همه جا و همه وقت

پلورالیسم: عقیده به عدم انحصار علاقه فردی به پیوستگی های سیاسی

پلاتونیسم: عقیده به قدرت دولت که وابسته به میزان اطاعت اتباع کشور از مقررات است

تروریسم: عقیده به لزوم آدم کشی و ایجاد ترس و وحشت برای ادره حکومت

تروتسکی ایسم: عقیده به اعتدال بین لنینیسم و استالینیسم

تزاریسم: دیکتاتوری

دتر مینیسم: عقیده به جبر گرایی

دسپوتیسم: عقیده به سپردن کار های یک کشور به دست یک نفر مستبد

دموکراسی: حکومت مردم بر مردم

دوگماتیسم: عقیده به اطاعت صرف و کور کورانه از هر اصل و آیین

دیالکتیک: عقیده به تبعیت از روش فلسفی هگل مبنی بر تز آنتی تز و سنتز

رادیکالیسم: عقیده به بهبودی ریشه ای و نفی ریشه ای همه چیز

راسیونالیسم: عقل گرایی

رویالیسم: عقیده به حکومت مطلق سلطنتی

رئالیسم: عقیده به واقعیت کل در هر مورد و مقصود از کل (دولت)بیشتر است

ژئو پولیتیک: علم مطالعه روابط بین جغرافیا و سیاست

سانترالیسم: تمرکز گرایی

سزاریسم: تزاریسم دسپو تیسم دیکتاتوری

سوفیسم: مغلطه گرایی و سفسطه گویی

سوسیالیسم: عقیده به کنترل همه امور اقتصادی و صنعتی اجتماع به نفع مردم کشور

سوسیالیسم لیبرال: عقیده به کنترل وسایل تولیدی و مخالفت با کنترل توزیع محصول

شوونیسم: عقیده به افراط و مبالغه در میهن پرستی

فاشیسم: عقیده به افراط در استبداد برای رسیدن به ترقی جامعه

فورمالیسم: ظاهر گرایی افراطی

فیزیو کراسی: عقیده به عدم دخالت دولت در امور

کاپیتالیسم: عقیده به سرمایه داری

کالونیسم: عقیده به اطاعت کور کورانه از مذهب

کمونیسم: عقیده به مساوات و برابری بین مردم در کلیه امور

گوبی نیسم: عقیده به تفوق نژاد های بشری (نازیسم)

لیبرالیسم: عقیده به آزادی حرفه ها در کلیه امور برای افراد بشر

ماتریالیسم: ماده گرایی عقیده به نفی هر چیز غیر از ماده

ماکیاولیسم: عقیده به ایجاد دولت مقتدر و سرکوبگر

مارکسیسم: عقیده به فرضیه تکامل تاریخی تمدن و کشمکش طبقاتب و انقاب پرولتاریا از سوی مارکس

مرکانتالیسم: عقیه به افزایش صادرات نسبت به واردات برای ایجاد قدرتهای اقتصادی ملت ها

ناسیونالیسم: وطن پرستی

نهیلیسم:عقیده به پوچ گرایی و اینکه هیچ چیز در دنیا پایدار نیست و باید از بین برده شود

یوتیلیتاریانسیم: فلسفه انتفاعی سود جویی