امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

راههاى نامناسب تشویق و تربیت کودک

0
تشویق کودکان یکى از راههاى تقویت مثبت افزایش رفتار در کودکان است اما استفاده از تشویق نادرست نه تنها مارا به نتیجه دلخواه نمى رساند بلکه همان انگیزه درونى اولیه کودک براى انجام کار درست را نیز متزلزل مى نماید.
انواع خطاهاى تشویقى:
١. تشویق کنایه آمیز مثال: چى شده انقدر غذاتو تمیز خوردى؟ /چى میشه همیشه اینجورى تمیز غذا میخوردى؟(که این نوع تشویق منجر به خاموشى رفتار درست کودک خواهد شد).
٢. تشویق غیر واقعى مثال:اگر درست غذاتو بخورى میبرمت پارک و سپس وعده پارک به فراموشى سپرده شود(که این نوع تشویق هم به خاموشى رفتار درست مى انجامد).
٣. تشویق اغراق آمیز مثال: تو بهترین نقاش دنیایى(در اینجا راه درست آنست که تلاش کودک ستایش شود نه آنکه به نادرست مبالغه آمیز رفتار شود چراکه اگر شکست در مراحل بعدى رخ دهد تبعات سنگینى براى روان کودک به همراه خواهد داشت).