امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

نقش پاسخ به مداخله RTI در درمان SLD

0

مطبوعیت در ارتباط با کودکان دارای اختلالات ویژه یادگیری منجر به مقبولیت درمانگر وپذیرش از سوی درمانجو خواهد شد.یک درمانگر اختلالات ویژه یادگیری با آگاهی از اینکه شاه کلید درمان ارتباط مطبوع و خوشایند است اقدام به پذیرش و جذب کودک دارای اختلالات ویژه یادگیری می کند.

پاسخ به مداخله (RTI) یک مدل درمانی پیشگیرانه است که در روشهای مبتنی بر تحقیق از پیشگیری و مداخله در ترکیب با تصمیم گیری مبتنی بر داده های ساخت به منظور بهبود دانش آموز نتایج رفتاری و دانشگاهی تمرکز دارد. هدف آماده کودکان و فراگیران مدرسه و دانشگاه برای رشد و توسعه مداوم، اجرا، ارزیابی، و پایداری یک زنجیره شبکه ای از سه لایه پشتیبانی رفتاری و مداخله در مدارس و دانشگاه هاست.این برنامه بر اساس یک خدمات شناختی سه لایه به دانش آموزان دانش و مهارت به ارائه پشتیبانی به دانش آموزان با نیازهای رفتاری های یادگیری فشرده، ارائه رهبری به مدارس خود، به عنوان "مربیان" در حمایت از اجرای برنامه درمانی کلینیک و مدرسه در مدارس دارند.برنامه در سه محور صورت می پذیرد:

پاسخ به مداخله برای رفتار پیشگیری مدرسه گسترده.

پاسخ به مداخله برای رفتار هدفمند

پاسخ به مداخله برای رفتارفردی مداخلات

با استفاده از این رویکرد من مباحثی را برای درمانگران شناختی اختلالات ویژه یادگیری بیان می کنم.

شناخت انگیزشی:

یکی از موفقیت های درمان مطبوعیت رفتاری همراه با تعهد است که هر دو نفر درمانگر و درمانجوی SLDتاکید دارند که بهترین تا پایان برنامه مداخطه باشند.این «شناخت انگیزشی» نسبت به هم تمایل اتاق درمان را در یک فضای مطلوب و مطبوع قرار می دهد و باعث شناخت ما از وقایعی می‌شود که با اهداف ما در یک راستا قرار می‌گیرد. اگر این خصوصیات در رابطه با تعهدات درمانی ما نیز صادق باشد، می‌تواند بر چگونگی برخورد درمانگران و درمانجویان هنگام رویارویی با موانع درکلاس درس، محل درمان یا پیشنهادات تکلیفی-درمانی از یک منبع مداخلهRTI تاثیر زیادی داشته باشد.

به اعتقاد من افرادی که از درمان مطلوب با مطبوعیت بالا بهرمند شدندچنین نگرشی مثبتی را از خود نشان می دهند آنان عقیده دارند معمولا احساس اینکه محل درمان آنان ارزشمند و مکانی است که آنها دوست دارند در آنجا بمانند و درس بخوانند، درست است. تا زمانی که یک تکلیف درمانی دارای پاسخ منصفانه، متناسب با مهارت کودکانSLD و همراستا با ایده‌آل درمانگران باشد، احساس مطبوعیت می‌کنید انگیزه دارید و برای آنچه انجام می‌دهید و از نظر انجام تکالیف درمانی رشد می‌کنید، معنا می‌یابید. اما موضوعی وجود دارد که ممکن است شناخت انگیزشی منجر به شکست کودکان SLD شود.

فینکل می‌گوید: «برای کودکانی که کورکورانه به درمانگر خود متعهد هستند که هیچ تعهدی نسبت به آنها ندارد، ریسک‌های فردی وجود دارد.» شناخت انگیزشی می‌تواند به کودکانSLD باور غلطی بدهد که موجب شود آنها هرگز احساس شادی و برآورده شدن خواسته‌ها یا به دست آوردن موقعیت بهتر در جای دیگر را نداشته باشند و آنها را تبدیل به کودکی خواهد کرد که بیشتر در معرض استثمار هستند.

راضی ماندن

با گذشت زمان درمان، کودکانSLD به سوی عدم کیفیت و ناپایداری تمایل پیدا کرده است. واحساس اینکه تکالیف درمانی شکننده روح و روان در حال رشد آنان است از واژگان منفی برای مقابله با درمانگران به زبان جاری می کنند.اینکه مطالب باید چالش انگیز باشد و روابط درمانگران خلاق آنان را از این وضعیت خارج می کند.

دانش آموزانی که از خدمات RTIسودجستن چه به صورت انفرادی و گروهی کیفیت روابط ارتباطی و تحصیلی خود را در ابعاد مختلف مانند رضایت از درمان،رضایت از خود و درمانگر،مشارکت جویی، اعتماد به نفس، صمیمیت، جرات ورزی،تعهد، همکاری، علاقه به درس، پرسشگری را در خود پرورش دادند.

این روش مداخلهRTI اکنون به فعالیت‌های بالینی و مشاوره ای راه یافته است. لذا با کاربردی کردن آن در اتاق درمان شناختی می‌توان نتیجه گرفت که تکنیک‌های پاسخ به مداخلهRTI، کودکانSLD برای داشتن ادراک سیال وقضاوت محترمانه و خنثی نسبت به مشکلات و ناکامی های تکلیفی با رضایت بیشتر در محیط مدرسه و منزل حاضر می شوند.

حداقل برخی کودکانSLD یک دوره شادکامی را بعد از ورود به مراکزجدید درمان شناختی تجربه کردند و سپس با رضایت عمیق تکالیف درمانی محول به او را با شادابی به انجام رساندن. یک مداخله از نوع فعالیتی که ما انجام دادیم، این پتانسیل را دارد که افت تحصیلی را در مدرسه تحصیل کودکانSLD تحت‌کنترل درآورد. مطمئنا برخی کودکانSLD ممکن است از این روند به دلیل بی‌معنی و پوچ بودن آن اظهار انزجار و تنفر کنند، اما بایداشاره می‌کنم این دقیقا یک تعهد مطلوب و مطبوع نیست، بلکه ممکن است تنها منجر به رضایت‌ انجام تکالیف شود بدون توالی هوشمند آن در پایه های بالاتر.یکی از چیزهایی که درتجربه درمانی من، مرا بسیار شگفت‌زده کرد این است که مداخله نه تنها کودکانSLD را در روابط میان فردی‌ شادتر کرد، بلکه باعث شد آنها در زندگی‌شان به طور کلی احساس شادی بیشتری داشته باشند و پروتکل های درمانی را با جدیت و شادابی دنبال کنند و به کودکان مشابه خود نیز تعلیم دهند. آگاه باشیم مداخله‌ RTIمیان کودکان دارای اختلالات ویژه یادگیری بعنوان یک راهبرد بنیادین نتایج حیرت‌انگیزی در مدیریت تکالیف درمانی در بر خواهد داشت.