امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

انواع اضطراب از دیدگاه فروید

0

فروید معتقد است در صورتی که خود شدیدا تحت فشار باشد،اضطراب بوجود می آید.فروید سه نوع اضطراب را مطرح می کند:اضطراب واقعی،اضطراب روان رنجور و اضطراب اخلاقی.

اضطراب واقعی اولین نوع اضطراب است که سایر اضطرابها از آن حاصل می شود.

این ترس از خطرات ملموس در زندگی عملی است.اغلب ما بطور قابل توجهی از آتش،طوفانها،زلزله و بلایای مشابه میترسیم.ما از حیوانات وحشی،اتموبیلهایی که با سرعت حرکت می کنند و ساختمانهایی که در حال سوختن است می گریزیم.

اضطراب واقعی (Reality or objective anxiety) رفتار ما را برای گریختن از خطرهای واقعی و محافظت کردن از خودمان هدایت می کند.وقتی که این تهدید دیگر وجود نداشته باشد،ترس ما فروکش می کند.اما این ترسهای مبتنی بر واقعیت می توانند به افراط کشیده شوند.کسی که بخاطر ترس از اینکه اتومبیلی با او برخورد کند از خانه بیرون نمی رود،یا بخاطر ترس از آتش کبریت روشن نمی کند،ترسهای مبتنی بر واقعیت را به نقطه ی نابهنجاری کشانده است.

اضطراب روان رنجورو اضطراب اخلاقی برای سلامت روانی ما مشکل آفرین هستند.

اضطراب روان رنجور (Neurotic anxiety) ریشه در کودکی دارد،یعنی در تعارض ارضای غریزی با واقعیت.معمولا کودکان بخاطر ابراز کردن تکانه های جنسی و پرخاشگری تنبیه می شوند.بنابراین،میل به ارضا کردن برخی تکانه های نهاد،موجب اضطراب می شود.

اضطراب اخلاقی (Moral anxiety) از تعارض بین نهاد و فراخود ناشی می شود.

در واقع،این ترس از وجدان است.وقتی که برای نشان دادن تکانه ای غریزی که با اصول اخلاقی شما مغایر است تحریک می شوید،فراخود شما باعث می شود احساس شرم و گناه کنید و به این طریق از شما انتقام می گیرد.به زبان روزمره ممکن است خود را دچار عذاب وجدان توصیف کنید.اضطراب به فرد خبر می دهد که خود تهدید شده است و اگر دست به کار نشود،امکان دارد خود ساقط شود.

خود چگونه می تواند از خودش محافظت یا دفاع کند؟چند گزینه وجود دارد:گریختن از موقعیت تهدید کننده،جلوگیری از نیاز تکانشی که علت خطر است،اطاعت کردن از احکام وجدان.اگر هیچ یک از این روشهای منطقی موثر نباشند،فرد ممکن است به مکانیزمهای دفاعی متوصل شود که راهبردهای غیر منطقی طراحی شده برای دفاع کردن از خود هستند. 

منبع: سیدمحمدی، یحیی، (تالیف:دوان شولتز، سیدنی الن شولتز)، نظریه های شخصیت، نشر ویرایش، 1391