امروز سه شنبه 04 مهر 1402

اصول شخصیت شناسی موری

0

اولین اصل در شخصیت شناسی موری،اصطلاح او برای بررسی شخصیت،این است که شخصیت در مغز ریشه دارد.

فیزیولوژی مغز انسانتمام جنبه های شخصیت را هدایت و کنترل می کند.نمونه ی ساده این است که برخی داروها عملکرد مغز و از این رو شخصیت را تغییر می دهند.هر چیزی که شخصیت به آن وابسته است،از جمله حالتهای احساس،خاطرات،عقاید،نگرشها،ترسها،و ارزشهای هشیار و ناهشیار،در مغز وجود دارد.

اصل دوم در سیستم موری به مفهوم کاهش تنش مربوط می شود.

موری با فروید و نظریه پردازان دیگر هم عقیده بود که افراد برای کاستن از تنش،فیزیولوژیکی و روان شناختی عمل می کنند.ولی این به معنی آن نیست که ما برای حالت بدون تنش فعالیت می کنیم.به عقیده ی موری،رسیدن به حالت بدون تنش ارضا کننده نیست بلکه فرایند عمل کردن برای کاستن از تنش ارضا کننده است.

موری معتقد بود که وجود بدون تنش به خودی خود منبع پریشانی است.ما به برانگیختگی،فعالیت،و تحرک نیاز داریم،و همه ی اینها تنش را افزایش می دهند نه کاهش.ما تنش به وجود می آوریم تا با کاهش دادن آن احساس رضایت کنیم.موری معتقد بود که در حالت ایده آل،انسان همیشه مقداری تنش برای کاهش دادن آن دارد.

سومین اصل شخصیت شناسی موری این است که شخصیت فرد در طول زمان به رشد کردن ادامه می دهد و از تمام رویدادهایی که در طول زندگی فرد اتفاق می افتند ساخته می شود.بنابراین،بررسی گذشته ی فرد اهمیت زیادی دارد.

چهارمین اصل موری این عقیده را شامل می شود که شخصیت تغییر و پیشرفت می کند و ثابت یا راکد نیست.

موری طبق اصل پنجم،بر بی همتا بودن هر فرد تاکید می کند و در عین حال به شباهت هایی بین تمام افراد نیز واقف است.از نظر او،هر فردی شبیه هیچ کس نیست،شبیه برخی افراد است،و شبیه هر کس دیگری است.

منبع : سیدمحمدی، یحیی، (تالیف:دوان شولتز، سیدنی الن شولتز)، نظریه های شخصیت، نشر ویرایش، 1391