امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

ویژگیهای اخلاقی شهید مطهری

0

1- با وضو بودن و مداومت بر آن به خصوص در کرسی تدریس.

2- با قرآن مأنوس بودن، به نحوی که هر شب 20 دقیقه قبل از اینکه به بستر خواب برود قرآن می خواند.

3- متعبد بودن و تقید داشتن به فرایض دینی.

4- احترام به استاد.

5- فروتنی و تواضع داشتن در اوج موقعیت های علمی و اجتماعی خود.

6- توجه به شاگردان و احترام به آنان.

7- ­­­­داشتن رابطه صمیمی و معنوی با شاگردان.

8- تشویق کردن در جهت شکوفا سازی استعداد شاگردان.

9- خوش روئی و سادگی و بی پیرایگی.

10- بخل نورزیدن در ترویج تعالیم به طوری که گاهی جزوات خطی خود را در اختیار شاگردان می گذاشت، در حالی که این جزوات و نوشتها از پژوهش های ناب و جدید ایشان بود.

11- مبارزه با انحرافات بدون هیچ ملاحظاتی.

12- داشتن انصاف در حوزه تعلیم و تربیت و اصلاح اشتباهات خود در مواردی که احیاناً پیش می آمد.

13- مشورت با شاگردان و رازداری کامل وتحفظ شخصیت آنان و دهها ویژگی اخلاقی دیگر و مهارت های تعلیم و تربیتی که از حوصله این مقال خارج است.