امروز شنبه 01 مهر 1402

شناسایی عوامل مؤثر بر عدم استفاده از ابزار کمک آموزشی

0

· جامعه صنعتی قرن بیستم جای خود را به جامعه اطلاعاتی قرن بیست و یکم (ازسال1957تاکنون) داده است و به همین دلیل ما چاره ای جز بکارگیری فناوری های نوین درامورمختلف زندگی ازجمله آموزش نداریم.

· استفاده ازروش های نوین آموزش موضوعی تازه نیست بلکه همواره شکل آن تغییرمی کند.

یک نکته، دراین مقاله هرجا صحبت از ابزار کمکآموزشی، شد منظورهمان ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و رایانه می باشد.

· درکلاس درسی که با کمک ابزارکمک آموزشی برگزارمی گردد باعث می شود کیفیت آموزشی به شکل قابل توجهی ارتقاء یابد. دردنیای دیجیتال اگرما هنوز برکاربرد گچ وتخته سیاه درامرآموزش اصراربورزیم، روزبه روز فاصله مان ازدنیای علم بیشترخواهدشد.

· درآموزش وپرورش ما خواهیم توانست بهترین نتیجه وعملکرد را ازاین ابزارخواهیم گرفت اگرمعلمان را ابتدا با اصول استفاده ازاین ابزار آشنا کنیم.

· اگربخواهیم دریک جمله ازاهمیت ابزارکمک آموزشی جدیدبگوییم می توان گفت باعث غنی سازی یادگیری می شود.

· مسأله عدم استفاده ازابزاربرمی گردد به سالها پیش که ابزاری وجود داشته است اما درآزمایشگاهها وانبارها خاک می خوردند واستفاده ای ازآنها نمی شد وآموزش وپرورشمان هرروز عقب گرد داشته است.

· با توجه به مطالبی که بیان شد این پژوهش سعی می کند تا دلایلی ازعدم استفاده ازابزارکمک آموزشی درمدارس را شناسایی کند و آنها را تحلیل وتفسیرخواهد شد.

این پژوهش علاوه براینکه دلایل عدم استفاده ازابزارکمک آموزشی جدید درمدارس را بررسی کند، همچنین راهکارهایی را برای بالابردن انگیزه و استفاده ازابزار را ارائه می کند.