امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

بررسی تاثیرکتاب های کمک آموزشی برنحوه ی تدریس معلمان ابتدایی

0

امروزه نهاد آموزش و پرورش نهادی است که بر دیگر نهادها از قبیل نهادهای سیاست، فرهنگ و اقتصاد تاثیر بسیاری دارد تدریس در دوره ابتدایی نیز به دلایل مختلف با تدریس در دیگر مقاطع متفاوت است و این تفاوت ناشی از ویژگی های یادگیرندگان در این دوره است.یادگیرندگان در این دوره به لحاظ دارا بودن برخی از نیازها و توانایی های خاص و شرایط منحصر به فرد, نیاز به آموزش های عینی و مجسم دارند و کمتر می توان با آن ها به شیوه ذهنی و غیر مجسم کار کرد.

بنابراین دقیقا این نیاز احساس می شود که معلمان باید با اهداف درس و نوع ارزشیابی و چگونگی استفاده از وسایل و مواد آموزشی متناسب با موضوع درس و روش های جدید تدریس آشنا شوند که بخشی از این کارمی تواند بر عهده کتاب های کمک آموزشی گذاشته شود.

نیاز روز افزون معلمین به اطلاعات تخصصی در درجه اول از طریق آموزشهای ضمن خدمت و بعد از طریق کتابهای کمک آموزشی تامین می شود. با توجه به این نقش مهم کتابها کمک آموزشی هدف این تحقیق جمع آوری اطلاعاتی در زمینه کاربرد آنها در آموزش دروس ابتدایی و میزان کار آیی این کتابها در کمک به معلم در طراحی و تدریس دروس مختلف توسط معلمان ابتدایی می با شد.

باید به این نکته اشاره کرد که استفاده ازکتاب های کمک آموزشی همیشه در بین اولیاء وهمچنین دربین معلمان مدارس با دید گاه های متفاوتی روبه رو بوده است.گاهی معلمان دانش آموزان رابه استفاده ازاین کتاب ها منع می کنند وگاهی آنها را به استفاده از کتاب ها وهمچنین ارائه در کلاس تشویق می کنند.معلمان زیادی نیز وجود دارند که از این کتاب ها در تدریس خود وارائه به دانش آموزان استفاده نمی کنند ,ومعتقدند که این کتاب ها خارج از اهداف آموزش وپرورش است وفقط مطالب کتاب های درسی رامعتبر می دانند.

در این تحقیق می کوشیم تاثیرات مثبت ومنفی این کتاب ها را درتاثیر گذاری بر روش تدریس معلمان بیان کنیم وعلت های استفاده یا عدم استفاده از کتاب های کمک درسی رادر بین معلمان بررسی کنیم.

امابا همه ی این موارد نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که معلمین نسبت به سال های گذشته اعتقاد بیشتری به استفاده از این کتب پیدا نموده اند ومعتقدند این کتاب ها می توانند راه حل مناسبی برای مشکلات آموزشی کلاس های درس باشد.همچنین معلمان به مواردی از جمله ایجاد انگیزه در مخاطبان، توجه به تفاوت های فردی، ایجاد انگیزه در دانش آموزان توسط این کتاب ها تاکید بسیاری دارند و این نشان می دهد که در مدارس ما معلمین خودخواهان بکارگیری و استفاده ازاین کتب و وسایل کمک آموزشی می باشند.

به عبارت دیگر در این تحقیق محقق قصد دارد به این نتایج دست یابد که تا چه حد کتابهای کمک آموزشی در زمینه میزان تاثیرگذاری معلمان درتدریس دروس موفق بوده است.

به عبارت دیگر:

1: آیا کتاب های کمک درسی در ارائه طرح درس والگوهای جدید تدریس معلم را همراهی می کند؟

2:: کتابهای کمک آموزشی تا چه اندازه در ارائه اطلاعات به معلمین موفق بوده اند؟

3: از نظر معلمین دوره ابتدایی کتابهای کمک آموزشی تا چه بانیاز وتوانایی های دانش آموزان متناسب است؟