امروز سه شنبه 04 مهر 1402

نقش رفتار معلم در بالابردن انگیزه ی دانش آموزان

0

متن حاضربحثی درباره نقش رفتارهای معلم درکلاس درس برمیزان بالابردن انگیزه ی دانش اموزان برای درس خواندن می باشد.دلیل انتخابم ودرواقع هدف ازاین موضوع این است که تجربه ی خودم وبامشاهده ی موردهای مختلف دراقوام وباتحقیق های میدانی به این نتیجه رسیده ام که دوعنصرمعلم ووجودانگیزه درشاگردان برای درس خواندن چیزی جدای ازهم نیستند،چراکه به نظربنده نقش تربیتی که معلم می تواندبرشاگردداشته باشدچیزی کمترازنقش والدین نیست وکودک علاوه براینکه درخانه تحت تربیت والدین قرارمی گیردمدرسه هم به عنوان خانه دوم به نوبه ی خودبایدنقش سازنده تری داشته باشدچراکه دانش آموزدرمدرسه ودرکنارهم سالان وهم کلاسی های خودودرمحیطی اجتماعی وجدای ازخانواده قرارداردواین مدرسه است که به عنوان یک نهاداجتماعی فردراتربیت می کند واین الگوی تربیت هم می تواندسازنده باشد وهم مخرب.

مخرب ازآن جهت که سن بچگی بهترین زمان برای تربیت کودک است درواقع دراین سن به هرشکلی که بخواهیم می توانیم به بچه آموزش دهیم آموزشی که تقریباپایداراست پس وقتی فرددرمحیطی آموزشی قرارمی گیرد ازبایدهای زندگی ودرواقع آداب وهنجاهای اجتماعی به دوراست دراین میان چه انتظاری می توان ازکودک داشت مسلما رفتاروعملکرد بچه تحت تاثیرآن محیط قرارخواهدگرفت. دربحث درس خواندن هم می توان این بحث رامطرح کردبرفرض مثال هرچقدرهم که والدین دروظایف خودسنگ تمام بگذارندوبرتکالیف کودک نظارت کنند،اوراتشویق به درس خواند، وانجام تکالیف مدرسه بکنند، وسایل کمک آموزشی برای اوفراهم کنندتابلکه کودک رغبت بیشتری به درس خواند پیداکندولی بااین وصاف اوهمچنان درجامیزندو خیلی منفعلانه وبدون علاقه درس میخواند ونهایتابازتاب این امردرنمرات پایینی که کسب می کندنمایان می شودمتوجه می شویم که این مشکل ازجای دیگرآب میخورد درواقع نوعی تضاددرعملکردهای خانه ومدرسه هست که دانش آموزروند عادی تحصیل راطی نمی کند.

دراین اثناعلاوه برنقش مدیر ومعاون وسایرکادراموزشی معلم است که ارتباط نزدیک تری با دانش آموزانش دارد وساعاتی ازروزراباآنهاسپری می کند،بنابراین همانطورکه یه مادربا شیوه های تربیتی خاص که ازنظرخودش پسندیده است کودک راتربیت می کندمعلم هم بایدبه همان میزان حس مسئولیت درقبال شاگردانش داشته باشدوبه عنوان یک الگوبرای تمامی شاگردان نمایان شودچراکه کودک درسنین اول مدرسه قدرت انطباق پذیری وتقلیدبالایی دارد وسعی می کند فردآرمانی وایده ال خودرابه عنوان الگوانتخاب نماید وازآن تبعیت کند.

حالابااین اوصاف آیا درست است که اظهارکنیم معلم فقط درحیطه ی تدریس وپرسش وپاسخ ازدانش آموزمسئول است؟ودیگرعوامل آموزشی مثل ادب،حسن اخلاق،منضبطبودن واحترام وجدیت،قاطعیت و... درحاشیه میگنجد؟اهمیت این موضوع وقتی مشخص می شودکه درکلاس شاهدموردهایی هستیم که دانش آموزان ضعیف کلاس حالت منزوی دارندوانگارفردی جدای ازبقیه دانش آموزان هستند ولی اینکه این فردبه خواسته ی خودمنزوی وتنبل شده ویاحتی بسیاربازیگوش است واعتمادبه نفس بالایی هم داردولی دردرسش ضعیف است دلایل دیگری دراین امرنقش داشته نیازبه بررسی است؟

تعاریف مختلفی رامی توان برای رفتارمعلم ازدیددانش آموزان ارائه داد مانندمهربان بودن معلم،منصف بودن اودرنمره دهی به دانش آموزان،سخت گیرنبودن،آرام بودن،شوخ طبع بودن و...ولی اینکه چه رفتاری ازمعلم می تواند،حالت بازیگوشی دانش آموزان راکنترل کند ودرعین حال،رغبت آنهارابرای درس خواندن زیادکند،اهمیت بررسی این مساله رادوچندان می کندچراکه درصورت شفاف نشدن این بحث ممکن است حس دلزدگی ازدرس وحالت انفعالی درشاگردان پررنگ ترشودوازطرفی هم بدلیل عدم آگاهی والدین ازاین امرحالت سرکوب رابه دلیل ضعف کودکشان دردرس خواندن وکسب نمرات پایین نسبت به کودک خودایجادکنند که بازهم باعث حادترشدن قضیه می شود.برای بررسی این موضوع هم نیازبه تحقیق میدانی است وهم کتابخانه ای تاباتوجه به بررسی منابع مختلف وتعیین الگوهای رفتاری لازم برای معلم که مدیریت کلاس رابرعهده بگیرد ومقایسه ی آن با واقعیت ورفتارهای معلمان که درکلاس اعمال می کنند.

دراین بحث ابتدابایدمفهوم رفتارمعلم وجنبه های مختلف آن وانگیزهبه عنوان مفاهیم کلیدی موضوع به طورکامل تشریح شوند که درمتن به آن می پردازم.

مثلا:

· معنای انگیزه،

· دلیل اهمیت انگیزه درشاگردان،

· میزان وحدکافی انگیزه برای درس خواندن،

. انواع انگیزه درشاگردان

ممکن است عوامل مختلفی درمیزان انگیزه ی شاگردان برای درس نخواندن دخیل باشد ازجمله خانواده، وضع مالی و... که ازذکرتک تک آنهادراین بحث معذورم /.وترجیحابه بررسی نقش رفتارمعلم می پردازم که انشاالله به یک نتیجه گیری منطقی نایل شوم.

طرح مساله:

برای بررسی موضوع نقش رفتارمعلم برمیزان انگیزه ی شاگردان برای درس خواندن سوالات زیررامی توان مطرح کرد:

1.میزان تاثیرگذاری رفتارمعلم برانگیزه ی شاگردان برای درس خواندن چقدر است؟

2.نقش رفتارمعلم برمیزان انگیزه ی شاگردان به چه شکلی است؟

3.آیامعلم ملاک خاصی برای اعمال رفتارخوددرکلاس دارد؟

4.منظورازرفتاردرمعلم چیست؟