امروز سه شنبه 04 مهر 1402

نظریه ماری پارکر فالت

0

ماری پارکر فالت (Mary Parker Follett)

تفکر خانم ماری پارکر فالت مبتنی بر سه اصل هدف گذاری جهانی، اصول جهانی و قانون موقعیت یا وضعیت است. قانون هدف گذاری جهانی بیانگر روح تلاش جمعی برای افزایش انرژی سازمانی است. اصل جهانی همان تأکید بر ارتباطات دو سویه و دو جانبه بین فرستنده پیام و گیرنده پیام است . قانون موقعیت تأکید بر آن دارد که همیشه یک راه برای انجام کارها وجود ندارد. بلکه راهمای زیادی وجود دارد که بستگی به موقعیت و وضعیت سازمان دارد.