امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

تئوری فرانک و لیلیان

0

فرانک (Farnk 1868 - 1924) لیلیان (Lillian 1878 - 1972)

فرانک و لیلیان گیلبرت بیشتر تأکید بر شناخت حرکات مورد نیاز برای انجام هر کار داشته اند.آنها معتقد بود ند با کاهش حرکات اضافی می توانند زمان انجام کار را کاهش داده میزان تولید را افزایش دهند. این دو به عنوان پدر حرکت سنجی و زمان سنجی موسوم اند و با فیلم برداری از کارکنان در حین انجام کار به دنبال کاهش حرکات کاری بوده اند. این امر منجر به آن شد که مدیران حرکات کاری را به اجزاء ریز تفکیک کرده، بتوانند حرکات مورد نیاز برای انجام هر کار را بخوبی تعریف کنند. لیلیان گیلبرت یک روانشناس سازمانی بود و کتاب معروفی به نام " روانشناسی کار" را به رشته تحریر در آورد. فرانک و لیلیان گیلبرت در سال 1911 به اتفاق یکدیگر کتاب مشهور " حرکت سنجی " را نوشتند. یکی از کارهای معروف فرانک گیلبرت در خصوص نحوه چیدمان آجر توسط بنّاها و طراحی تخته های استقرار بناها کنار دیوار و افزایش تا 100% ستاده کاری بوده است. یکی از مشهور ترین جملات گیلبرت آن بوده است که همواره برای هر کاری یک بهترین راه وجود دارد. از کارهای مهم دیگر گیلبرت انجام مطالعات ویژه در خصوص " حرکت سنجی" بوده است.