امروز شنبه 01 مهر 1402

نظریه پیتر سنج

0

تئوری پنج نظم پیترسنج (Five Disciplines – Peter Singe)

از منظر پیتر سنج (1990) تغییر همان تیم سازی و گروه است و یادگیری نیز همان تغییر است.

پنج نظم اساسی در دیدگاه پیترسنج عبارتند از:

1- تفکرسیستم ها معتقد به یک نظم جامع و کاملی است که می تواند موجب تعامل بین متغیرها و افزایش عماکرد سازمانی گردد.

2- مهارت کارکنان، کارکنان می بایست به کار و سازمان به مثابه یک بازی و هنر نگاه کند و نگاهشان به سازمان یک نگاه هنری باشد.

٣- مدلهای ذهنی، مدلهای ذهنی همان مدلهائی است که بر ادراک و زندگی مان تأثیر می گذارد.

4- چشم اندازهای بلند مدت ساختارمند، وقتی چشم اندازهائی جدید و نو وجود داشته باشد مردم غالبا یاد می گیرند و دلیل یادگیرشان نه به سبب آن چیزی کهبه آنها گفته می شود بلکه به عنوان خواست و انتظار درونی شان است.

5- یادگیری تیمی، اعضای تیم بع دنبال گفتمان واقعی با سایرین براساس پیش فرض های قبلی خویش اند تمام این پنج اصل براساس یادگیری استوار است و سازمانهای یادگیرنده در اثر یادگیری مستمر خلق و استمرار می یابند، یادگیری به ما توانائی خلق پدیده ها را می دهد.