امروز سه شنبه 04 مهر 1402

تئوری اقتضایی فیدلر

0

تئوری اقتضائی فیدلر (Contingency theory - Fiedler)

تئوری اقتضائی فیدلر هوادارای معروفی جون پاول هرسی و بلانچارد، وروم ویلتون نیز داشته است. (Fiedler, Heresy and Blanchard , Vroom and yelton)

تئوری اقتضائی همان تئوری تأثیر متغیر ه بر سازمان است. این تئوری به این می پردازد که همواره برای انجام کارها تنها یک راه به عنوان روش برتر وجود ندارد بلکه راه وروش اداره سازمان بستگی به نوع و شیوه رهبری دارد که این نوع و شیوه رهبری خود وابسته به یک سرس متغیرهای محدودکننده دورنی و بیرونی است.

متغیرهای محدود کننده ممکن است شامل اندازه سازمان، چگونگی انطباق با محیط اطراف، تفاوت منابع، و میزان اتکاء سازمان به تکنولوژی می باشد.

چهار تفکر مهم در تئوری اقتضائی عبارتند از:

1- در مدیریت یک شیوه جهانی و بهترین شیوه وجود ندارد.

2- طراحی یک سازمان و زیر مجموعه های آن می بایست متناسب با محیط باشد.

٣- سازمان های قوی سازمانهائی هستند که نه تنها بین خودشان با محیط تناسب ایجاد می کنند بلکه بین اجزاء درونی شان و زیر مجموعه شان نیز به دنبال تناسب اند.

4- نیازهای سازمانی زمانی بخوبی ارضاء می گردد که شیوه رهبری مبتنی بر وظائف و خواست پیروان باشد.

تئوری اقتضائی رهبری: (Contingency theory of leader ship)

این تئوری معتقد است که موفقیت رهبر می تواند تحت تأثیر شرائط مختلفی چون پیروان، وظیفه، گروه، و نحوه حل مشکلات توسط رهبر باشد. تئوری اقتضائی رهبری خود تحت تأثیر دو دسته تئوری به شرح زیر است:

1- تئوری اقتضائی فیدلر (Fielders Contingency theory)

تئوری اقتضائی فیدلر از اولین تئوری ها و معروف ترین آن در زمینه رهبری است. تئوری رهبری منبعث از صفات و رفتار روانی و روحی رهبر با توجه به سه متغیر محتوائی به شرح زیر است:

جو گروهی

ساختار وظیفه

وضعیت قدرت رهبر

این تئوری با این سه ویژگی به سبک رهبری و ارتباط آن با شرائط محیطی بستگی دارد.