امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

اصول آموزش و ارزشیابی در کلاسهای چند پایه

0

- تأکید بر عناصر اساسی تر در فرایند یاد دهی _ یادگیری.

عناصر اساسی در فرایند یاد دهی _ یاد گیری، تدریس و ارزشیابی می باشند و تکیه و تأکید فعالیت های معلم و دانش آموزان باید حول محور این دو عنصر باشد.

- بهره گیری از روشهای تدریس فعال.

محدودیت زمان و تنوع دانش آموزان در این کلاسها، روشهایی را اقتضاء می کند که در چهار چوب آنها دانش آموزان فعالتر باشندو به معلم این فرصت را بدهدکه رسیدگی لازم را در مورد همه دانش آموزان به عمل آورد.

- شناسایی و تأکید بر مفاهیم و مضامین اساسی و کلیدی کتاب های درسی.

باتوجه به محدودیت زمان و تنوع دانش آموزان از حیث پایه تحصیلی، لازم است با تأکید بیشتر بر مفاهیم و مضامین کلیدی کتاب، در فرایند یادگیری دانش آموزان اختلالی ایجاد نشود.

- بهره گیری از دانش آموزان مستعد پایه های بالاتر

حضور دانش آموزان در پایه های مختلف در یک کلاس، بالقوه می تواند تهدیداتی را متوجه کمیت، کیفیت آموزش و فرایند یاد دهی _ یادگیری نماید. اما با بر نامه ریزی و ساز ماندهی مناسب دانش آموزان این تهدیدات را می توان به فرصتی جهت یادگیری مطلوب و همکارانه بین دانش آموزان تبدیل کرد.

- توجه بیشتر به فعالیت های گروهی

با توجه به مواجهه همزمان معلم با دانش آموزان پایه های مختلف، این فرصت فراهم است که به موازات تعامل مستقیم معلم با یکی از پایه ها، برای دانش آموزان سایر پایه ها، فعالیت های گروهی متناسب با هدفهای آموزشی را برای دانش آموزان تعریف و به آنها محول نمود.

- بهره گیری از ظرفیت خاص این کلاسها برای جبران ضعف پایه های قبلی دانش آموزان

عملیاتی کردن این اصل مستلزم شناسایی ضعف های دانش آموزان در پایه های قبلی توسط معلم است تا در هنگام تدریس، با اتخاذ روش مناسب، توجه خاص اینگونه دانش آموزان را جلب نماید، به عبارت دیگر در اینگونه موارد، معلم می تواند تدریس مشترک برای پایه های مختلف داشته باشد.

ارزشیابی در کلاسهای چند پایه ارزشیابی از حیث ارتقاء در کلاسهای چند پایه به دو صورت اجرا می گردد:

1- ارزشیابی پایه ای: که از حیث روش و قوانین و مقررات تفاوتی با ارزشیابی در کلاسهای عادی ندارد.

2- ارزشیابی جامع: در این ارزشیابی، معلم می تواند از دانش آموزان مستعد با در خواست خود و ولیشان در دو یا سه پایه تحصیلی ارزشیابی به عمل آورد تا در طول یک سال تحصیلی، هر یک از دروس را در دو یا سه پایه بگذرانند و در صورت موفقیت به پایه یا پایه های بالاتر ارتقاء یابند. از حیث روش و کار برد شیوه ها ی مختلف ارزشیابی، با توجه به محدودیت زمانی کلاسهای چند پایه لازم است به ارزشیابی های تکوینی که همراه با آموزش است تأکید بیشتری صورت گیرد چرا که معمو لاً ارزشیابی های پایانی زمانبر است و باید به همان دو بار ارزشیابی پایانی در پایان هر نوبت اکتفا نمود و در عوض به انواع ارزشیابی های تکوینی، بویژه ارزشیابی های عملی، خود ارزیابی و ارزشیابی هم عرض (دانش آموزان از یکدیگر) و نظایر اینها توجه بیشتری اعمال می گردد.

زمان آموزش در کلاسهای چند پایه

با توجه به اینکه مدت زمان آموزش در کلاسهای چند پایه به دلایل مختلف نسبت به کلاسهای عادی قابل افزایش نیست، لذا بودجه بندی و تخصیص زمان در کلاسهای چند پایه از اهمیت فوق العاده ای بر خور دار می گردد. بودجه بندی و تخصیص زمان در این کلاسها تابعی ازمتغیر های گو ناگون می باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

1- موضوع یاد گیری 2- نوع فعالیت یادگیری 3- روش آموزش (روش محوری یا روش گروهی)

منظور از موضوع یادگیری، یادگیری موضوعات تعیین شده در هر کتاب و ماده درسی می باشد که قرار است در کلاس تدریس، ارزشیابی و یا از طریق انجام تکالیف خاص، اهداف آن محقق گردد. در هر فرایند یادگیری سه نوع فعالیت اساسی متصور است که عبارتند از ارائه (تدریس)، بازخورد (ارزشیابی) و انجام تکالیف ویژه توسط دانش آموزان است. انتخاب یکی از دو روش آموزش یعنی محوری یا گروهی نیز در تنظیم، تخصیص و سازماندهی زمان کاملاً دخالت دارد. روش گروهی نیز خود به دو نوع تقسیم می گردد که شامل تدریس ماده درسی واحد به تمام پایه ها در یک زمان و یا در یک جلسه، ویا به ترتیب نوبت انجام می شود. بنا بر این با توجه به مؤلفه ها و متغیر ها ی یاد شده، تکمیل جدول ماتریسی ذیل قبل از تشکیل هر جلسه درسی توسط معلم ضروری و ازاتلاف زمان و هرز رفتن منابع جلوگیری می نماید.