امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

شیوه های آشنا سازی و تقلید کودکان به نماز

0

1- شرطی شدن عامل: اگرمراسم مذهبی با وقایع خوشایندی همراه شودکودک خودبه خود به نماز علاقه مند می شود.

2- دوری از جبر و تحمیل: بایدآموزش های نماز را باتوجه به آمادگی کودک انجام داد ه وآن هارامجبورنکنیم.

3- بیان قصه ونمایش خاطره های زیبا درارتباط با نماز: شعروقصه و نمایش کودکان رابه سمت نماز جذب می نماید.

4- برگزاری مراسم جشن تکلیف: که می تواندخاطره ی خوشایندی را از نماز در ذهن کودک ایجادکند.

5-. شرطی شدن عاملی: اگرنمازخواندن کودک همراه باپاداش باشداستمراروتقویت آن بیشترخواهدبود.

6- طرح سؤال ومعما: رسانیدن کودک به درک وضرورت استدلال ومجهزشدن به منطق ابراهیم گونه تأثیرمهمی دارد..

7- درونی کردن ارزش هاباپندو اندرز: برای اینکه پندواندرزعمیق ترگرددبهتراست باعمل توأم باشد.

8- تعظیم وتکریم نماز:خانه ومدرسه بایدبانگاهی شکوهمندانه به نماز، آن راتکریم نمایند.

9- توجه به توانمندی های کودکان دراقامه نماز: نبایدبیش از توان اوبخواهیم به عبادت بپردازد.

10- ارائه آمو زش های لازم بااستفاده ازابزارها و روش های مختلف

11- سادگی و زیبایی وگیرایی مساجدونما زخانه ها: که باید خوشبو ومعطروپاکیزه باشد.

12- پیروی ازاصل مجاورت: درکنارمساجد، کتبخانه ونوارخانه و... نیزوجودداشته باشد تاکودکان بتوانند مسائل تربیتی رانیزبفهمند وبرخی ازسؤالات خودراپاسخ دهند.

13- رفتارائمه جماعات وخادمین:که بایدمانندیک روان شناس باتوجه به روحیه کودکان کارهایی نظیرمشورت، دادن مسئولیت،پاسخگویی توأم باصبروحوصله به سؤالات کودکان-داشتن اخلاق نیک – واحترام گذاشتن به شخصیت کودکان آن هارابه سمت مسجدمی کشاندونمازرازیادطولانی نکندوتوان وتحمل کودکان رابسنجد.

14- ارائه الگوهای مناسب: که والدین ومربیان بایدمواظب رفتارخودباشندوسعی کننددرکنارخواندن نمازباداشتن خصلت های نیکویی چون ایثار،گذشت، محبت وصبرو... علم وآگاهی لازم رابه کودکان انتقال دهند.

15- تشویق و ترغیب: تارفتارکودک بارهاوبارهاانجام شودبادادن جایزه وبابردن به پارک ویا عضویت درگروه سرود و...

16- نقش خانواده: خانواده باید به اموری مثل معطرکردن لباس واستفاده ازلباس پاکیزه درهنگام نماز وبرپایی نمازجماعت درخانواده واختصاص دادن مکانی به عنوان مکان نماز درخانه و...

17- نقش مربیان و معلمان مدرسه: بابرپایی نمازجماعت درهنگام لازم یعنی خارج اززمان بی حوصلگی وخستگی کودک،طرح سؤال درهنگام برگزاری نمازجماعت ودادن جایزه،داشتن نمازخانه تمیزومرتب عامل خوبی برای جذب کودک به نمازمی باشد.وشرکت مربیان درکنارکودکان درصف های نمازمی تواننددرتربیت مذهبی آنهانقش داشته باشند.

18- نقش رسانه های گروهی: باپخش کارتون ها، فیلم وسرودهای ویژه کودکان رابیشترتشویق کندو...

19- ارتباط داشتن با خانواده ی کودکان:دعوت کردن اولیا به جشن تکلیف نیزاهمیت بسزایی دارد.

20- پاسخگویی به سؤالات مذهبی کودکان:که باید باحوصله صورت گیرد.یاخودمان به سوالات آنان پاسخ دهیم یاکتابی راکه حاوی جواب مناسب است به اومعرفی کنیم یابابردن کودک نزدافراد آگاه وازنوار،فیلم،عکس واسلایدبهره بگیریم یاکودکان رابه دیدن تئاترهای مذهبی ببریم.