امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

نارسا نویسی و شیوه های درمان آن

0

خطاهای متداول در نوشتن با دست

1 – کج نویسی بیش از حد

علل:

الف) بسیار نزدیک بودن بازو به بدن ب)بسیار سفت گرفتن شست

پ) دور بودن خیلی زیاد نوک قلم ازانگشتان

ت) صحیح نبودن جهت کاغذ ث)درست نبودن جهت حرکت قلم

2 – راست نویسی بیش از حد

علل:

الف) بسیار دور بودن بازو از بدن

ب) بسیار نزدیک بودن انگشتان به سر قلم

پ) هدایت قلم به تنهایی توسط انگشت سبابه

ت) ناصحیح بودن جهت کاغذ

3 – پرفشار نوشتن

علل:

الف) فشاردادن بیش از حد انگشت سبابه

ب) استفاده از قلم نامناسب

پ) نازک بودن بیش از حد قلم

4 – کم رنگ نویسی بیش از حد

علل:

الف) بیش از حد اریب یا راست نگه داشتن قلم

ب) چرخش نوک قلم به یک سمت

پ) قطر بیش از حد قلم

5 – زاویه دار نویسی بیش از حد

علل:

الف) سفت بودن بیش از حد شست

ب) بیش از حد شل نگه داشتن قلم

پ) حرکت بیش از حد کند قلم

6 – نامرتب نویسی بیش از حد

علل:

الف) نبودن آزادی حرکت

ب) حرکت بیش از حد کند دست

پ) محکم گرفتن قلم

ت) نادرست یا ناراحت بودن وضعیت

7 – فاصله گذاری بیش از حد

علل:

الف) پیشرفت بیش از حد سریع قلم به سمت چپ

ب) حرکت بیش از حد و سریع جانبی

برای ترمیم ودرمان نارسانویسی باید اقدامات زیر را انجام داد:

1 – روان نویسی در اختیار کودک قرار دهید تا خطوطی به دلخواه روی آن رسم نماید.

با گچی نرم و مناسب روی تخته سیاه خط بکشد یا نقاشی کند.

روی یک وایت برد قابل حمل به دلخواه نقاشی کند یا خطوط رسم نماید.

4 – ارتفاع میز تحریر باید با صندلی و با قد کودک تناسب داشته باشد به گونه ای که بتواند هر دو ساعد خود را به راحتی روی میز قرار دهد.

5 – کاغذ یا دفتری که در آن می نویسد با لبه ی پایین میز تحریر، زاویه ای در حدود 15 درجه داشته باشد.

6 – نحوه ی مداد دست گرفتن دانش آموز باید صحیح باشد. مداد باید بین انگشت شصت و انگشت اشاره قرار گرفته و از بالای قسمت تراشیده شده گرفته شود.

7 – اگر انگشتان و عضلات کوچک و بزرگ دست، ضعیف یا کوچک هستند، از مدادهای باریک تر استفاده شود و مداد خیلی کوتاه نباشد.

برای تقویت عضلات استفاده از خمیر بازی تا با آن بازی و شکل سازی نماید،کار با قیچی، باز و بسته کردن پیچ و مهره و قفل و کلید ویا مچاله کردن کاغذ باطله پیشنهاد می شود.

8 – یک سری خطهای موازی با فاصله های موازی با فاصله های کم و زیاد رسم کنید و از دانش آموزان بخواهید تا وسط هر دو خط موازی، یک خط راست رسم کند.

9 – یک سری شکل هندسی و غیر هندسی را به صورت نقطه چین رسم کرده و سپس از کودک می خواهیم تا نقطه چین ها را به هم متصل نماید.

10 – با انگشت آغشته به رنگ پلاستیک و یا گواش هر شکلی را که می خواهد رسم نماید.

11 – اعداد و کلمات و حروف را به صورت کامل نوشته و سپس در کنار آن همان اعداد و کلمات را به صورت ناقص نوشته و از کودک بخواهید آنها را کامل کند.

12 – دو نوار موازی هم را با فاصله مناسب به کاغذ بچسبانید و از کودک بخواهید تا بین آن دو نوار بنویسد.

تقویت هماهنگی چشم و دست

1 – باید برای تقویت هماهنگی چشم و دست برنامه ریزی کنید. اما قبل از انجام برنامه ای که برای تقویت هماهنگی چشم و دست طراحی کرده اید، بهتر است اول اطمینان یابید که چشم و دست برتر کودک هر دو در یک طرف قرار دارد. در غالب مردم طرف راست بدن نسبت به طرف چپ برتری دارد. بدین معنی که آنان بیشتر از چشم، گوش، دست و پای راست استفاده می کنند.ویا برعکس قسمت چپ بدن برتری داشته و چشم و گوش و دست و پای چپ را مورد استفاده قرار می دهند.بهتر است با انجام تستهایی برتری هر کدام از اندامها مشخص شود تا فرد راست دست همه ی فعالیتها را با راست بدن انجام دهد.

فعالیت های زیر برای تقویت هماهنگی چشم و دست کودک تدارک دیده شده است:

1 – انداختن توپ در حلقه ی مینی بسکت.

2 – تیر اندازی با تفنگهای پلاستیکی به سوی هدف.

3 – انداختن توپ چسبانک به سوی هدف معین.

4– انداختن حلقه های پلاستیکی دور چوبی که به صورت عمودی قرار گرفته است.

5 – بازی با توپ و راکت، بهتر است از توپ ابری استفاده شود.

6 - پیچاندن نخ دور قرقره.

7 – حمل استکان پر ازآب، به شکلی که هنگام راه رفتن آب آن نریزد.

8 – بازی یک قل دوقل.

9 – گرفتن و پرتاب کردن توپ.

10 – دوختن