امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

اهداف و وظایف انجمن اولیا و مربیان واحدهای آموزشی

0

مدرسه مهم ترین نهاد اجتماعی، تربیتی وآموزشی، و اصلی ترین رکن تعلیم وتربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان درابعاد دینی، اخلافی، علمی، آموزشی، اجتماعی و کشف استعدادها وهدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسیس و اداره می شود. این نهاد با همکاری کلیه ی کارکنان و با مشارکت دانش آموزان و اولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود.

ارکان مدرسه

1- مدیر مدرسه

2- شورای مدرسه

3- انجمن اولیا ومربیان

4- شورای معلمان

5- شورای دانش آموزان

انجمن اولیا ومربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.

الف – ترتیب اعضا

1- مدیر مدرسه

2- یکی از معاونین و انتخاب مدیر

3- نماینده ی شورای معلمان

4- معاون پرورشی یا یکی ازمربیان امور تربیتی، و در صورت نبود مربی، یکی از معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر

5- برگزیدگان اولیای دانش آموزان

تبصره ی1:تعداد اولیای دانش آمو زان و نحوی انتخاب آنان جهت عضویت درانجمن و چگونگی وزمان تشکیل جلسات برابرماده ی

19 آیین نامه ی انجمن مرکزی اولیا ومربیان خواهد بود. (دربند 20 شرح وظایف، به آن اشاره شده است.)

تبصره ی 2: درصورت لزوم، مدیر مدرسه می تواند ازنماینده ی شورای دانش آموزان و برحسب موارد از افراد ذی ربط و صاحب نظر برای شرکت درجلسات انجمن دعوت کند.

ب- شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

1-تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه ومدرسه

2-جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیت های مربوط و ارائه ی پیش نهادهای لازم به مدیر مدرسه

3-مشاوره و برنامه ریزی درجهت تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن

4-همکاری و مشارکت با شورای معلمان دربرگزاری کلاس های فوق برنامه

5-برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده

6- همکاری و مشارکت بامدیر مدرسه دراجرای فعالیت های پرورشی، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی،

آموزشی و فرهنگی

7- تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان، صاحبان ِحَرف، افراد خیر ومؤسسات خیریه درتأمین امکانات مورد

نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه

8- تهیه ی برنامه ی بهداشتی و پزشکی با مشاوره ی افراد آگاه، و کمک به مراقبان بهداشت ونظارت براجرای آن درمدرسه

9- همکاری م مشارکت درباره ی چگونگی قدردانی از کارکنان، اولیای دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه

10- برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

11- نظارت برچگونگی اخذ کمک های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

12- تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه، رئیس انجمن ونماینده ی شورای معلمان دراولین جلسه ی انجمن

13- مشارکت دراجرای برنامه های کارآموزی هنرجویان در هنرستان ها

14- نظارت برنحوی هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی، خدمات فوق برنامه، سرانه ی دانش آموزان وکمک های شوراهای آموزش وپرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه

15- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت

16- انتخاب نماینده برای شرکت در شواری مدرسه

هم چنین براساس موارد آیین نامه ی انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی، وظایف زیر نیز بر عهده ی انجمن اولیا ومربیان مدرسه می باشد:

ماده ی 16– مدیر مدرسه موظف است حداکثرتا اخرمهرماه هرسال (پایان هفته پیوند) از تمام اولیای دانش آموزان دعوت به عمل آورد وپس از تشکیل جلسه ی عمومی اولیا، با استفاده از آگاهی های خود مخصوصاً محتوای کتاب آشنایی با انجمن اولیا ومربیان؛ لزوم تشکیل، فواید و وظایف انجمن امده است برای آنان تشریح کند.

ماده ی 19 – تعداد اعضای اولیای منتخب برای عضویت درانجمن مدرسه برمبنای زیر تعیین می شود:

1- درمدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها کم تر از 300 نفرباشد، عده ی اولیای منتخب جمعاً هفت نفرخواهد بود که چهار نفر عضو اصلی و 3 نفربقیه عضو علی البدل هستند.

2- در مدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها بیش از 300 نفرباشد، به ازای هر 100 نفردانش آموز اضافی یک نفراز اولیا بر تعداد اعضای اصلی افزوده می شود. ولی عده ی اعضای علی البدل هم چنان 3 نفرخواهد بود.

ماده ی 20- مدت زمان کار انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه یک تحصیلی است ودر مهرماه هرسال انتخابات باید تجدید شود. اعضای انجمن سال گذشته در صورت برخورداری از شرایط انتخاب می توانند دوباره خود را برای عضویت در انجمن نامزد کنند.