امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

الگوهای رهبری اثر بخش در کلاس درس

0

الف) رهبری آمرانه:معلم، دستور می‎دهد و کمتر مطالب را برای دانش‎آموزان روشن می‎سازد، او برای ارتقای سطح همبستگی و پیوند گروهی دانش‎آموزان کوششی به عمل نمی‎آورد.

ب) رهبری مشورتی یا مردمی: معلم می‎کوشد تا میزان همبستگی بین دانش‎آموزان را افزایش دهد و با عقاید و نظریه‎های آنها درباره هدف‎های یادگیری و شیوه‎های دستیابی به این هدف‎ها آشنا شود.

ج) رهبری مبتنی بر عدم مداخله: معلم هیچ گونه مدیریت و رهبری خاصی در کلاس درس ارائه نمی‎دهد، راهنمایی‎های او مبهم است‎ به سؤال‎های دانش‎آموزان جواب‎های کوتاه و مختصر می‎دهد.

جدول نتایج تحقیقات کلاسیک در زمینه سه سبک رهبری

سبک رهبری

میزان بهره‏وری یا دستیابی به هدف‎ها

فضای روانی یا جو سازمانی کلاس از نظر دانش‎آموزان

آمرانه

در آغاز بیشتر از دو سبک رهبری دیگر است

دانش‎آموزان دچار تنش و ترس می‎شوند

مردمی

تقریبا به اندازه سبک رهبری آمرانه است

برای دانش‎آموزان به عنوان لذت بخش‎‎ترین تجربه شناخته می‎شود

عدم مداخله

کم‎ترین حد در مقایسه بادو سبک دیگر رهبری

کم‎ترین لذت رابرای دانش‎آموزان به همراه دارد.