امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

روش های ارتباط موفق مدیران با کارکنان

0

اهم وظایف مدیران، در قلمرو روابط انسانی محصور است. روابط انسانی شامل کلیه ارتباطاتی است که به اقتضای کار با کارکنان خود دارند. مدیریت موثر آن است که از استعدادها و افکار و عقاید و نیروی افراد هر دستگاه و افراد جامعه و کارکنان هر موسسه حداکثر بهره وری را داشته باشد. در مطلب زیر که برگرفته از سایت آفتاب است برخی از روش ها و اصول کلی را که هر مدیر برای انجام کار خود باید مورد نظر قرار دهد به اختصار بیان شده است.
- وضع هر یک از کارکنان را مورد بررسی قرار دهید.
- به زیر دستان علاقه نشان دهید، همه افراد خون گرم نیستند.
- شنونده خوبی باشد.
- کاری کنید که کارکنانتان با میل و رغبت کار را انجام دهند.
- انتقاد یا ملامت رابه طور مثبت انجام دهید.
- مدیری که همیشه مراعات حال زیر دستان را می کند، کارکنان او فعال و وفادار بوده و نسبت به هم همکاری خواهند داشت.
- نظر مشورتی و کمک زیردستان را بخواهید.
- انتقاد و ملامت را در خفا انجام دهید.
- تحسین را در حضور دیگران انجام دهید.
- قسمتی از مسئولیت خود را به زیر دستان تفویض کنید
- در صورت استحقاق در تجلیل زیر دستان خود اقدام کنید.
- هرگز فراموش نکنید که مدیر سرمشق زیردستان خود می باشد.
- به کارکنان خود نشان دهید به آنان اعتماد داشته و از ایشان انتظار دارید تا به بهترین وجهی انجام وظیفه کنند.
- برای زیردستان خود هدفی معین کنید که به خاطر رسیدن به آن به تلاش بیفتند وجد و جهد کنند.
- به زیردستان فرصت دهید در تصمیماتی که گرفته می شود (خصوصا تصمیماتی که در وضع آنان اثر دارد) شرکت جویند.
- از تحکم و تسلط اجتناب کنید.
- خواسته های خود را به صورت پیشنهاد یا خواهش درآورید.
- هنگام طرح در خواست یا پیشنهاد، دلیل آنرا حتما ذکر کنید.
- حتی وقتی که هنوز طرح ها و برنامه های شما در مرحله ابتدایی است بگذارید، معاونین شما، راجع به آنها اطلاعاتی پیدا کنند.
- همیشه جنبه مثبت را در نظر بگیرید.
- تعادل داشته باشید.
- هر وقت در اشتباه می باشید یا که مرتکب اشتباهی شده اید به خطای خود اعتراف کنید.
- اگر فکر و سلیقه ای را پسندیدید دلیل آن را به مبتکر و صاحب فکر بگویید.
- به این حقیقت که افراد، افکار ونظریات پیشنهادی خود را بهتر از سایرین به مورد اجرا می گذارند، اهمیت بدهید.
- درباره آنچه می گویید و طرز ادای آن دقیق باشید.
- از غرولند معمولی کارکنان ناراحت نشوید.
- این احساس را در زیردستان بوجود آورید که کار آنان مهم است.
- کارکنان خود را از اموری که در وضع آنان تاثیر دارد مطلع سازید.

منیع: روزنامه ابتکار