امروز سه شنبه 04 مهر 1402

نمونه ای از سطوح یادگیری در حیطه شناختی

0

کارخانه کاغذسازی

سطوح یادگیری در حیطه شناختی:

دانش: جنس وسایل به کار رفته در کارخانه کاغذسازی را نام می برد. فلزات را تعریف می کند. ویژگی های آهن را بیان می کند.

درک و فهم: چند نمونه از فلزات را مثال می زند. اصول کلی ویژگی های فلزات را درک کرده تعمیم می دهد.

کاربرد: دلیل استفاده از آهن را در کارخانجات کاغذسازی کشف می کند.

تجزیه و تحلیل: فلزات را از نافلزات تفکیک می کند.

ترکیب: فلزات و نافلزات را گروه بندی می کند. نموداری از مراحلی که در کاغذسازی از ابزار آهنی استفاده شده تجدید سازمان می کند.

ارزشیابی: دلایل استفاده از آهن و نه فلزات دیگر در کارخانجات کاغذسازی را ارزیابی می کند. دلایل استفاده از غلتک آهنی در مرحله پایانی تولیدکاغذ را نتیجه گیری می کند.

سطوح یادگیری در حیطه عاطفی:

دریافت: در مورد جنس وسایل به کار رفته در کارخانجات کاغذسازی سوال می کند. به نظرات دوستانش گوش می دهد.

واکنش: در مورد اینکه بهتر است جنس وسایل به کار رفته در یک کارخانه کاغذسازی از چه چیزی باشد پاسخ می دهد. با نظرات درست دوستانش موافقت می کند.

ارزش گذاری: به نقش کاغذ در زندگی روزمره اهمیت می دهد. به دلایل استفاده از آهن در کارخانجات کاغذسازی پی می برد.

سازماندهی ارزش ها: نظرات خود را در مورد استفاده از نوع فلز به کار رفته در تولید کاغذ اصلاح می کند. مطابق توانمندی های خود دلایل مختلفی برای استفاده از آهن در کارخانجات کاغذسازی بیان می کند.

تبلور ارزش ها: در نحوه استفاده از کاغذ به عنوان یک ابزار گرانبها تجدید نظر می کند.

اهداف رفتاری:

دانش آموز در پایان این جلسه آموزشی:

فلزات را تعریف کرده مثال می زند.

ویژگی های فلزات را بیان می کند.

ویژگی های آهن را به عنوان یک فلز پرکاربد در صنایع بر میشمارد.

دلایل تولید کاغذ به شیوه صنعتی را توضیح می دهد.

دلایل استفاده گسترده از آهن در کاخانجات کاغذسازی را کشف می کند.

فلزات و نافلزات را از هم تفکیک می کند.

فلزات و نافلزات را گروه بندی می کند.

نموداری از مراحلی که در کاغذسازی از ابزار آهنی استفاده شده تجدید سازمان می کند.

دلایل استفاده از آهن و نه فلزات دیگر در کارخانجات کاغذسازی را ارزیابی می کند.

در نحوه استفاده از کاغذ به عنوان یک ابزار گرانبها تجدید نظر می کند.

پریسا باقرزاده