امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

تفاوت پداگوژی با اندراگوژی و سینرگوژی

0

اندراگوژی: نقش معلم نسبت به روش قبلی متفاوت است در این روش معلم صرفا به عنوان یک تسهیل کننده و راهنما ظاهر می شود نه به عنوان اموزش دهنده محض. او در فعالیت یادگیری و یاددهی به عنوان مشاور در کنار فراگیران است درروش اندراگوژی توسعه نقشهای اجتماعی شخص یاد گیرنده مطرح است یعنی اندراگوژی می گوید چون یاد گیرنده باید وظایفی رادرجامعه بر عهده بگیرد و نقشهایی را ایفا کند لذا باید چیزهایی را یاد بگیرد در اندراگوژی علاوه بر کاربری اتی بایدکاربری فوری انچه که یاد گرفته شده نیز مورد نظر است.دراین روش بر خلاف روش بالا که تمرکز بر موضوع و مطلب است در این روش تمرکزیادگیرنده بر روی مشکل یا مسئله است زیرا که کاربرد ان مطالب یادگیری هم ضروری است اما موفقیت این روش بستگی به شرایط و موقعیت فرایند یادگیری وابسته است. لذا برای ارتقاء کیفیت اموزشی وپژوهشی بهتر است از دو شیوه فوق استفاده شود(سینر گوژی) امابرای اینکه مفهوم سینر گوژی را بفهمید این کلمه را به اختصار توضیح میدهیم.

سینرگوژی: از دو لغت یونانیsynergogy (با هم کار کردن)وagogus (رهبری)مشتق شده است استاد و شاگرد دوش به دوش هم در جریان فعالیت یادگیری حرکت می کنند سینر گوژی یک روش منظم یادگیری است که در آن اعضای تیم های کوچک بوسیله برقراری روابط منظم از یکدیگر یاد می گیرند و در نتیجه همتوان افزایی در یادگیری حاصل می شود. این روش برای فعالیتهای پژوهشی دانشجویان در سطوح عالی (ارشد و دکتری)و همچنین برای اموزش دروس تحقیقی بسیار اثر بخش است.