امروز شنبه 01 مهر 1402

بررسی تطبیقی وضعیت رفاه در خانوارهای شهری و روستایی

0

منبع مقاله: قاسمی اردهایی، علی، 1378، بررسی تطبیقی وضعیت رفاه در خانوارهای شهری و روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال یازدهم، شماره 2.

چکیده

بررسی سطح رفاه خانوار از زمینه‌های مطالعاتی مهم در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی است. تفاوت خانوارها در سطح رفاه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی به ‌همراه دارد. عوامل متعددی می‌توانند زمینه‌ساز تفاوت سطح رفاه در بین خانوارها باشند. یکی از این عوامل محل سکونت در روستا و شهر است. در این مقاله، برای بررسی تطبیقی سطح رفاه خانوارهای روستا نسبت به شهر، از داده‌های طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی‌- اقتصادی خانوار1380 استفاده شده است. با توجه به متغیرهای مورد استفاده در طرح یاد شده، رفاه خانوارها از لحاظ تغذیه، هزینه (ضریب انگل)، مسکن، تسهیلات مسکن، مالکیت کالاهای مصرفی بادوام، و وضعیت بیمه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج آماره‌های آزمون نشان می‌دهد که در همه شاخص‌های رفاه، خانوارهای شهری وضعیتی به­مراتب بهتر و مناسب‌تر از خانوارهای روستایی دارند. از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این امر می‌توان به پایین بودن وضع مالی روستاییان، هنجارهای حاکم بر خانوارهای روستایی از جمله اهمیت زمان حال نسبت به آینده، شیوه‌های امرار معاش و نوع شغل آنها اشاره کرد. با توجه به عوامل مؤثر بر پایین بودن رفاه خانوارهای روستا نسبت به شهر، پیشنهادهایی برای افزایش سطح رفاه خانوارهای روستایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: رفاه/ خانوارهای شهری/ خانوارهای روستایی/ تغذیه/ بررسی تطبیقی.