امروز سه شنبه 04 مهر 1402

نظریه گشتالت و نقش آن در یادگیری

0
با توجه به آنچه شناخت گرایان به آن اعتقاد دارند تعبیر و تفسیر ها و حل پیچیدگی ها و پیش بینی از توانائی های اصلی افراد است یعنی فرد قابلیت پردازش و چیدمان نمادها را دارد.
تاکید و تمرکز گشتالتی ها بر وحدت ادراک است که ریشه این تفکر را می توان در اندیشه کانت پیدا کرد.” کانت معتقد بود ادراک، یک ترکیب غیرفعال حسی نیست، بلکه مجموعه‌ای از عناصر حسی است که توسط ذهن سامان می‌یابد
آنچه در ادامه می توان اضافه کرد تمرکز و توجه گشتالت بر کل می باشدچنانچه کل مقدم بر جزء است.واژه گشتالت در حقیقت به معنای وضع و شکل وهیات کل است.مکس ورتهایمر به اتفاق کافکا و کهلر کسانی هستند که اساس روانشناسی گشتالت را پایه گذاری کردند.
آنچه در گشتالت دارای اهمیت است توجه و پی بردن به ادراک ارتباط می باشد که رفتار معنادار را بوجود می آورد. گشتالت با آزمایش های علمی ورتهایمر محقق شد. یکی از آزمایشهای معروف او پدیده فای می باشد. در این آزمایش ادراک نشان داده می شود. این آزمایش یکی از جالبترین آزمایشهائی بود که موجب پیشرفت در کار سینما شد.
ادراک با تصویر و زمینه پینودی استوار دارد. زمینه در امر یادگیری و مسائل آموزشی عبارت از آن چیزهائی است که شاگرد با آنها آشنائی دارد مثل معلم , دوستان , آنچه شکل و طرح خاصی دارد و آنچه محسوس و مادی است. زمینه زیر بنای تصویر است (کافکا) ادراک از طریق تجربه و آشنائی با مفاهیم اصلی طرح ها بوجود می آید ما هر آنچه قادر به درک آن هستیم را از طریق یافتن روابط اجزای مختلف می فهمیم مثلا اگر جهان را که یک کل است درک می کنیم به علت است که ما قادر به فهم هماهنگی ها و روابط خاص هستیم.


آدمی با قوانینی قادر به ادراک است:
قانون فراگیری: به قانون جامعیت نیز معروف است.هر سازمان روانی به سوی کمال و شایستگی سیر می کند که این عمل از طریق فراگیری نظم و ترتیب تقارن سادگی تناسب استواری و پایداری صورت می پذیرد.
قانون مجاورت: هر چه عوامل سازنده محیط نزدیک به هم باشند و تشکیل دسته و ی گروه بدهند احتمال همبستگی آنها بیشتر است.
قانون مشابهت: ریاضیات در دوران دبیرستان معمولا اینگونه آموزش داده می شود به طور مثال برای نشان دادن جمع سه و چهار سه عدد سیب نمایش می دهند که به علاوه چهار عدد گلابی شدند مشابهت بر اساس ظاهر منجر به ادراک می شود.
قانون پیوستگی:در افراد گرایشی وجود دارد نسبت به تکمیل شکل ناکامل و نامتقارن مثلا مثلثی ناقص متشکل از دو ضلع و یک نقطه میل به تکمیل دارد. در حقیقت عمل و شکل ناتمام ایجاد تنش می کند.
قانون پیوستگی: رد کردن احتمالات غیر معمول برای هر شکلی و توجه و تمرکز بر رسیدن به کمال شایسته مثبت و مطلوب مثلا تمایل افراد به پایان داستانهای نا تمام بیشتر به سمت تقارن و پایانی خوش است.
قانون اثر:آموخته های ذهنی به همان شکلی که در گذشته ایجاد شده اند کافکا معتقد است اثرانتقال تجربه ای را به تجربه دیگر ممکن می سازد.
اساس یادگیری در دیدگاه گشتالت بر ادراک و بینش و حل مسئله استوار است.
در ادامه به آزمایش هائی از کاتونا و شیوه های یادگیری در گشتالت و روش های درمانی می پردازم.