امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

منابع دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

0

منابع پیشنهادی آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

اصول و مبانی تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی
1. مقدمات تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر محمد احدیان، انتشارات بشری.
2. مقدمات تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر محمد احدیان و داوود محمدی و عمران رمضانی، انتشارات آییژ.
3. مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر محمد احدیان و داوود محمدی، انتشارات ققنوس
4. مقدمات تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر محمد احدیان، انتشارات مرکز نو آوری های آموزشی ایران.
5.  طراحی و آشنایی با مراکز، مواد و منابع یادگیری، نوشته محمد رضا افضل نیا، انتشارات سمت.
 6. مراکز یادگیری، نوشته آماند اسکات، ترجمه محمد رضا افضل نیا، انتشارات ترکیه.
7. مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت.
8. مقدمات تکنولوژی آموزشی، نوشته دکتر خدیجه علی آبادی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
9. اصول طراحی آموزشی، نوشته آر ام گانیه و لسی جی بریگر و والتر دبلیو ویگر، ترجمه دکتر خدیجه علی آبادی، انتشارات دانا.
10. طراحی نظام های آموزشی، نوشته ای جی زمی زفسکی، ترجمه دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت.
11. طراحی آموزش اثر بخش (ویرایش چهارم)، نوشته گری آر موریسون و استیون ام روس و جرالد لی کمپ، ترجمه غلامحسین رحیمی دوست، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
12. راهبرد ها و فنون طراحی آموزشی، نوشته سینتیا بی لشین و جولین پولاک و چارلز ام راگلوث، ترجمه دکتر هاشم فر دانش، انتشارات سمت.
13. مدیرت یادگیری (بحثی در مفاهیم تکنولوژی آموزشی)، نوشته آر کی دیویس، ترجمه دکتر داریوش نوروزی، انتشارات شادان.

14. مباحث نوین در فناوری آموزشی، نوشته عباس رضوی، انتشارات دانشگاه چمران

15. کاربرد فناوری های جدید در آموزش، نوشته شهناز ذوفن


اصول تهیه برنامه های آموزشی و تولید برنامه های کامپیوتری
1. یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم (مبانی نظری و عملی)، نوشته دی آر گریسون و تری اندرسون،  ترجمه دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد، انتشارات علوم و فنون.

2. یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل، نوشته تری اندرسون  و فتی الومی ترجمه بی بی عشرت زمانی و امین عظیمی، انتشارات مدارس هوشمند

3. مهندسی نرم افزار های آموزشی تالیف رشیدی

4. یادگیری چند رسانه ای، ترجمه موسوی، دانشگاه آزاد


روانشناسی تربیتی
1. روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم)، دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران.
2. روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری)، نوشته دکتر اسماعیل بیابانگرد، انتشارات ویرایش.
3. روانشناسی تربیتی (تحقیق، تدریس و یادگیری)، نوشته دکتر ریچارد پارسونز، ترجمه دکتر محمد اسد زاده، انتشارات عابد.
آمار و روشهای تحقیق در علوم تربیتی
1.  روش های آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.
2.  روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (جلد اول و جلد دوم)، نوشته دکتر اسماعیل بیابانگرد، انتشارات دوران.
3. روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.
4. استنباط آماری در پژوهش های علوم رفتاری، نوشته دکتر حیدر علی هومن، انتشارات پارسا.
زبان تخصصی

این مطلب از وبلاگ گروهی تکنولوژی آموزشی با کمی تغییر اخذ شده است.