امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

منابع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

0

از آنجا که خیلی از معلمان مایل به تحصیل در رشته تکنولوژی آموزشی و در پی منابع اصلی هستند بر آن شدم تا منابع اصلی مربوط به رشته تکنولوژی اموزشی را در وبلاگ قرار دهم.

منبع

درس

ضریب

روانشناسی پرورشی نوین، تالیف دکتر علی اکبر سیف

روانشناس تربیتی

2

الگوهای تدریس 2004 ترجمه بهرنگی

کلیات روشها و فنون تدریس امان الله صفوی

کلیات روشها و فنون تدریس دکتر اسکندر فتحی آذر

مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی (جلد 1 و 2

روشها و فنون تدریس

3

مبانی نظری تکنولوزی آموزشی.دکتر هاشم فردانش

مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر محمد احدیان

مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی

فناوری های جدید در تکنولوژی آموزشی شهناز ذوفن

تکنولوژی آموزشی

3

برنامه ریزی آموزشی، دکتر یحیی فیوضات

برنامه ریزی درسی مدارس، الف لوی ترجه فریده مشایخ

برنامه ریزی آموزشی، مشاوران یونسکو،ترجمه دکتر فریده مشایخ

مبانی برنامه ریزی آموزشی، دکتر بهرام محسن پور

راهنمای عملی برنامه ریزی درسی. حسن ملکی

برنامه ریزی درسی

2

زبان تخصصی علوم تربیتی 1. محسن طالب زاده

لغات آخر کتاب های علوم تربیتی

504 واژه برای زبان عمومی

زبان انگلیسی

2

سنجش،اندازه گیری وارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف

سنجش و اندازه گیری

1

کتاب های خلاصه سنجش تکمیلی برای علوم تربیتی 1

کتاب های خلاصه پوران پژوهش برای علوم تربیتی1

کتابهای تست های ده سال گذشته مجموعه علوم تربیتی 1 ابولفضل بیرقی