امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

آموزش و پرورش پیش دبستانی در کشور آلمان

0

آموزش وپرورش بخشی از سیستم آموزش دولتی نیست،و وزیر آموزش و پر ورش و امور فرهنگی مقررات و برنامه کاری را در بخش پیش دبستانی تعیین نمی کند.گشایش ساعات بعد از مشورت با خانواده ها توسط حامیان سازماندهی می شود و بنابر این آن از یک مهد کودک به دیگری متفاوت است.در لندر در غرب آلمان مهد کودکها نگهداری از بچه ها را در5 روز هفته بمدت حداقل 4 ساعت، فراهم می کنند.همچنین در تعطیلات مدرسه ای هم باید تعهد دهند.در موارد مشابه مراقبت 2 یا 3 ساعته ای همچنین در بعدازظهرها و درطی ساعات ناهار ضرورتا ارائه می شود. بعضی از مهد کودکها روزانه حداقل 8ساعت و حداکثر12 ساعت از کودکان نگهداری می کنند(خدمت ارائه می دهند)در لندر در شرق آلمان،بچه ها معمولا تمام روز را در مهد کودک به صورت اختیاری حضور می یابند.

موضوعات و ساعات درسی هفتگی مهد کودک از قبل تعیین نمی شوند وآنها همچون مواد درسی در مدارس سیلابی نیستند. تمرکز کار بر روی فضاهای زیر است:رشد جسمی،ذهنی،هیجانی،قابلیت های اجتمایی کودک،رشد احساس مسئولیت،آشنا ساختن کودک با امور روزانه و بهداشت اولیه،بازی و دیگر فعالیتهای مناسب با کودکان.کار کودکان در مهد کودک ارزیابی نمی شود،ستاد ناظر آموزش کودکان به والدین جهت پیشرفت کودکانشان ونیز هرگونه مشکلی که او(دختر یا پسر)ممکن است در گروه داشته باشد آگاهی می دهد.توجه ویژه در ابتدا برای مساعت به کودکانی داده می شود که نیاز به آموزش خاص(استثنایی)دارند.2نوع ازبنگاههایی که این فعالیت را انجام می دهند اینها هستند:مهد کودک ساندر(که بعضا معروف به مهد کودک فوردر است) از کودکانی که ناتوانند نگهداری و حمایت می کند و مهد کودک رایگانی است که هم به کودکان ناتوان و هم به کودکان فاقد مشکل توجه دارد.

برای 6ساله های که به سن آموزش اجباری رسیده اند ولی سطح رشدی آنها اجازه نمی دهد که از عهده مشکلات مدرسه بر آیند مهد کودک شول(مهدکودک مدرسه ای)یا وورکلاسن(کلاسهای پیش دبستانی) برپا شدند.در بیشتر جاها در لندر اولیای امور مدارس توسط قانون مجازندکه به آموزش 6 ساله ها همچون سایر موسسات بپردازند. این موسسات رابط های سازمانی با مدارس ابتدایی دارند.مهد کودک شول و وورکلاسن تلاش دارند شرایطی را برای رشد سلامت و توانایی فهم کودکان خلق کنند که احساسات و قدرت تصمیم گیریشان را نشان دهند (تا آنجا که می توانند وبر اساس ویژگیهای فردی)وسعی دارند توانا کنند کودکان را برای کسب قدرت بیان و ابراز خودشان،ازطریق تمرین و دستکاری مواد و رشد حواس کودکان،هدف کلی مجهز کردن کودکان برای مدرسه بوسیله سازماندهی ماهیت بازیگوشیشان و به کارگرفتن در فعالیت است لیکن بدون در پیش گرفتن مواد درسی که در مدرسه ارائه می شود.

به منظور ضمانت استمرار آموزش اولیه بین بخش ابتدایی و پیش دبستانی،در سال2004،انجمن وزارت آموزش و پرورش و امور فرهنگی و انجمن وزارت نوباوگان با هم چارچوبی را برای آموزش ابتدایی در بخش پیش دبستانی و دبستانی به همراه پیشنهادی برای تحکیم و پیشبرد رشد و رابطه مداوم و همه جانبه بین آموزش،تربیت و مراقبت در نظر گرفتند.

در سال 2002،58.6%از کودکان 4-3 ساله،85.8% از کودکان 5-4ساله،و92.5% از کودکان 6-5 ساله در مهد کودگ یا کرچز (کیندرکریپن،مناسب برای کودکان زیر 3سال). ثبت نام کردند.

بعلاوه؛درسال 2005/2004، 2301 شول کیندرگارتن وجود داشت که 29396 کودک را ثبت نام کرد.و604 وورکلاسن با 18610 کودک وجود داشت. (واحد اوریدس آلمان2007).