امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

آموزش و پرورش پیش دبستانی در کشور فنلاند

0
صرفنظر از جایگاه تامینی اش،آموزش پیش دبستانی از برنامه درسی ملی پیروی می کند که توسط دفتر ملی آموزش و پرورش در 19دسامبر 2000 تصویب شد.مشارکت در آموزش پیش دبستانی اختیاری است با اینحال هدف از گسترش پیش دبستانی فراهم کردن پوششی برای تمامی 6ساله ها در طی دهه اول زندگیشان است.به طور معمول بیش از 90%از این گروه سنی در آموزش پیش دبستانی شرکت می کنند.

قبل از آموزش پیش دبستانی به معنای واقعی (رسمی) آموزش و مراقبت از کودکان ممکن است در اوان کودکی شروع شود. مهد کودکها معمولا توسط کودکستانها (مرکز مراقبت روزانه)فراهم می شوند. که موسساتی معتبر هستند جهت سازماندهی به مهدکودکها و آموزش پیش از دبستان کودکان 0 تا 6ساله.

همچنین کودکستانها مراکز مراقبت روزانه ای هستند که مهد کودک "خانواده" نامیده می شوند،که اشاره دارد به مهد کودکی که در خانه خصوصی یا در محلی دیگر که محیطی شبیه مهد کودک است،تدارک دیده می شود.