امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

آموزش و پرورش پیش دبستانی در کشور ترکیه

0

آنها همچنین کلاسهای مراقبت عملی نیز هستند چرا که آنها در اصل در داخل مدارس حرفه ای ساخته شده اند و و دانش آموزان و این مدارس کاربردی برای دختران فرصتهای کاری فراهم می کنند.جدا از مشارکت والدین در تامین مواد غذایی و بهداشتی،تمامی موسسات پیش دبستانی صرفنظر از نوع محیطشان رایگان هستند.قابلیت انعطاف پذیری برنامه امکان ورود و پیاده سازی مدلهای متنوعی را فراهم می سازد.آن همچنین شامل فعالیتهای است که خانواده ها می توانند در خانه اجرا کنند. برنامه ها در مهد کودکها به منظور کمک به رشد ذهنی وجسمی کودکان عرضه می شوند.برنامه های که در مهد کودکها عرضه می شود موضوعات تدریس را در بر ندارد. هر چند،آنها شامل تقویت زبان ترکی،آمادگی برای خواندن و نوشتن،محیط و بهداشت،نمایش؛و دیگر فعالیتهاست.همچنین مفاهیم پایه ای را برای آموزش بعدی فراهم می سازد.در مدارس ابتدایی که شالوده ای مناسبی است، کلاسهای پیش دبستانی به منظور تشویق و کمک به مشارکت کودکان 6-5 ساله حداقل یک سال قبل از آموزش و پرورش ابتدایی استقرار می یابند.

آموزش پیش دبستانی و غیر رسمی در اوان کودکی قسمتهای از برنامه آموزش پایه است که بانک جهانی در مرحله دوم فعالیتهایش از آن حمایت می کند. هدفش کمک به رشد آموزش پیش دبستانی برای بهبود عملکرد کودکان در آموزش پایه است.اولویت به خانواده ها و کودکان ایالت هایی که نرخ مهاجرت بالا و سواد پایینی دارند داده می شود.

بخش رسمی، تسهیلات ساختمانی و تجهیزات،تهیه مواد آمنوزشی و تربیت معلم پیش دبستانی را شامل می شود.

MONE در همکاری با یونیسف و با حمایت اساتید دانشگاه قاضی،از سال 1993 در جهت گسترش مشارکت پیش دبستانی از طریق برنامه آموزش مادر و کودک فعالیتی را شروع کردند.در سال 2003 برنامه آموزش کودک و مادر تغییر یافت و برنامه تمرکز کرد بر روی خانواده هایی با کودکان 6-0سال. پروژه به طور معمل در 59 ایالت اجرا شد.

در 98/1997 نرخ ثبت نام ناخالص برای گروه سنی 72-42 ماهه 9.3%(8.9%در سال97/1996).بود.

نسبت شاگرد به معلم 1-24بود. در 1999 نسبت شاگرد به معلم در آموزش پیش دبستانی 1-16 بود. در06/2005 آن 539/18 بود. پیش دبستانی 149/550 دانش آموز را ثبت نام کرد و 910/20 معلم داشت.(MONE،2000). در05/2004 نرخ ثبت نام ناخالص ثبت نام 16.1% برآورد شده بود (گروه سنی 5-3).