امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

فواید کاربرد یادگیری الکترونیکی درآموزش

0

با ظهور فناوری های جدیدی مانند رایانه،اینترنت و...جوامع بشری با چالش های جدیدوجدی درهمه ی عرصه های اقتصادی،سیاسی،آموزشی وفرهنگی روبه رو شدهاند.بدیهی است که بی اعتنایی ونداشتن برنامه ریزی های راهبردی،به سرعت باعث عقب ماندگی از تحولات روزافزون خواهدشد.نهادهای آموزشی به فراخور تغییرات نیازمند برنامه ریزی های درازمدت،میان مدت،کوتاه مدت واساسی،به منظور هم گام شدن با تغییرات هستند.بهره گیری از ابزارهای فناورانه  نه تنها باعث جذابیت آموزش می شوند،بلکه سطح یادگیری را نیز افزایش می دهنددست یابی سریع به دانش وتجربه این امکان را به افراد می دهد که با تغییرات سریع شغلی در جهان،هم چنان درشغل خود باقی بمانند.یادگیری الکترونیکی به توسعه ی منابع انسانی،محتوا وفناوری کمک می کند.هم چنین یادگیرندگان راقادرمی سازدکه از طریق ایمیل وکنفرانس های اینترنتی،از آن جا که در این نوع یادگیری،به حضوردرمکان خاصی نیاز نیست با مربی شان ارتبا ط برقرار کنند.