امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

تقسیم بندی انسانها از دیدگاه دکتر شریعتی

0

دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته تقسیم کرده است:

1- آنانی که وقتی هستند هستند و وقتی نیستند هم نیستند.

این عمده آدمها حضورشان مبتنی بر فیزیک است.تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می شوند. بنابر این اینان تنها هویت جسمی دارند.

2-آنانی که وقتی هستند نیستند و وقتی که نیستند هم نیستند.

مردگانی متحریک در جهان.خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی وا گذاشته اند و بی شخصیت و بی اعتبارند.هر گز به چشم نمی آیند.مرده و زنده شان یکی است.

3-آنانی که وقتی هستند هستند و وقتی که نیستند هم هستند.

آدمها ی معتبر و با شخصیت.کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودشان هم تاثیرشان را می گذارند کسانی که همواره به خاطر ما می مانند.دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.

4-آنانی که وقتی هستند نیستند و وقتی که نیستند هستند.

شگفت انگیز ترین آدمها.در زمان بودنشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی توانیم حضورشان را دریابیم اما وقتی که از پیش ما می روند نرم نرم و آهسته آهسته درک می کنیم.می فهمیم و می شناسیم که آنان چه بودند.چه می گفتند و چه می خواستند ما همیشه عاشق این آدمها هستیم.هزار حرف داریم برایشان اما وقتی در برابرشان قرار می گیریم قفل بر زبانمان میزنند.اختیار از ما سلب می شود و سکوت می کنیم و غرق در حضور انان می شویم و درست در زمانی که میروند یادمان میآید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم شاید تعداد اینها در زندگی ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.